Åtgärder

Skriftlig bedömning

Från Skolbok

Fråga: Vilka elever skall ha en skriftlig bedömning?

Svar: De elever som går ut VT i år 9 och som saknar godkänt betyg i minst ett ämne.

Fråga: Vilka parter är inblandade vid skapandet?

Svar: Undervisande lärare, ibland i samråd med speciallärare/specialpedagog.

Om en elev inte klarar kunskapskraven för godkänt, vilket innebär betyget E för ett ämne i slutet av år 9, skall skolans lärare, eventuellt i samråd med övrig personal, skriva en skriftlig bedömning som ett komplement till betyget. Den skrivs för att elevens gymnasieskola skall vara medveten om elevens styrkor och svagheter och den skall innehålla:

  • information om vilka kunskapskrav eleven eventuellt har klarat av
  • vilken studieutveckling eleven har haft
  • vilka stödåtgärder som skolan redan har satt in


Den skall alltså inte innehålla information om vilka mål eleven inte uppnått, utan bara information om det som uppnåtts.

Man behöver inte skriva någon skriftlig bedömning om en elev har ett underkänt betyg i någon annan årskurs än VT år 9.

Skollagen Kap 10 Grundskolan

18 § Om det saknas underlag för bedömning av en elevs kunskaper i ett ämne på grund av elevens frånvaro, 
ska betyg inte sättas i ämnet. Detsamma gäller när det ska sättas ett sammanfattande betyg för de 
naturorienterande respektive samhällsorienterande ämnena. Lag (2010:2022).

22 § I fall där ett icke godkänt betyg sätts i ett avslutat ämne ska en skriftlig bedömning 
av elevens kunskapsutveckling i ämnet ges. 
Av bedömningen får också de stödåtgärder som har vidtagits framgå. 
Bedömningen ska undertecknas av läraren.

Om det enligt 18 § inte kan sättas betyg i ett avslutat ämne, får de stödåtgärder som har vidtagits framgå av beslutet.