Åtgärder

SO planering för mellanstadiet

Från Skolbok

SO-ämnen år 4-6 på Ärla skola - Geografi År 4

Livsmiljöer De svenska natur- och kulturlandskapen. Sveriges naturresurser, t ex vatten, odlingsmark, skog. Fördelningen av Sveriges befolkning.

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt. Namngeografi Sverige. Kartan och dess uppbyggnad. Insamling och mätning av geografiska data från närområdet. Fältstudier Centrala ord och begrepp.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Hållbar utveckling – val och prioriteringar i vardagen. Ojämlika levnadsvillkor i världen.

År 5

Livsmiljöer Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras. De nordiska och europeiska natur- och kulturlandskapen. Naturresurser i Norden och Europa, t ex vatten, odlingsmark, skog, fossila bränslen. Fördelningen av Nordens och Europas befolkning.

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt. Namngeografi Norden och Europa. Kartan och dess uppbyggnad. Topografiska och tematiska kartor. Insamling och mätning av geografiska data från närområdet. Fältstudier Centrala ord och begrepp.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Hållbar utveckling – val och prioriteringar i vardagen.

År 6

Livsmiljöer Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras. Natur- och kulturlandskap i världen. Jordens naturresurser. Fördelningen av befolkningen i världen.

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt. Kartan och dess uppbyggnad. Topografiska och tematiska kartor. Insamling och mätning av geografiska data från närområdet. Fältstudier Centrala ord och begrepp.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Hållbar utveckling – val och prioriteringar i vardagen. Ojämlika levnadsvillkor i världen.

SO-ämnen år 4-6 på Ärla skola - Historia År 4

Epoker Repetition av utmärkande drag för stenålder, bronsålder och järnålder. Medeltid fram till ca 1500.

Händelser Kulturmöten, handel och migration, t ex vikingatidens resor och Hansans framväxt. De nordiska staternas framväxt. Kristendomens införande i Norden.

Historieanvändning och historiska begrepp Exempel på hur forntid och medeltid kan avläsas i våra dagar. Vad arkeologiska fynd kan berätta. Hur historiska personer och händelser framställs på olika sätt. Tolkningar. Begrepp: förändring, likheter och skillnader, levnadsvillkor, kronologi, orsak och konsekvens, källor, tolkningar, tidsbegrepp (ex medeltiden).

År 5

Epoker Vasatid och stormaktstid fram till ca 1700.

Händelser Några av de europeiska upptäcktresorna. Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte. Den svenska statens framväxt. Det svenska Östersjöriket. Reformationen

Historieanvändning och historiska begrepp Exempel på hur 1500- och 1600-tal kan avläsas i våra dagar. Vad historiska källor kan berätta. Hur historiska personer och händelser framställs på olika sätt. Tolkningar. Begrepp: förändring, likheter och skillnader, levnadsvillkor, kronologi, orsak och konsekvens, källor, tolkningar, tidsbegrepp (ex stormaktstiden).

År 6

Epoker Frihetstid och tidig modern tid i Norden fram till ca 1850.

Händelser Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte. Jordbrukets omvandling. Folkökningen Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar.

Historieanvändning och historiska begrepp Exempel på hur 1700- och 1800-tal kan avläsas i våra dagar. Vad historiska källor kan berätta. Hur historiska personer och händelser framställs på olika sätt. Tolkningar. Begrepp: förändring, likheter och skillnader, levnadsvillkor, kronologi, orsak och konsekvens, källor, tolkningar, tidsbegrepp (ex frihetstiden).

SO-ämnen år 4-6 på Ärla skola - Samhällskunskap År 4

Individer och gemenskaper Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer. De svenska nationella minoriteterna.

Rättigheter och rättsskipning De mänskliga rättigheterna, barnkonventionen.

Samhällsresurser och fördelning Privatekonomi Ekonomiska villkor för barn i Sverige och olika delar av världen.

Beslutsfattande och politiska idéer Demokrati och demokratiska beslut. Politiska val och partier i Sverige. Riksdag och regering.

År 5

Individer och gemenskaper Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer.

Information och kommunikation Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Budskap, avsändare, syfte och ett källkritiskt förhållningssätt.

Samhällsresurser och fördelning Privatekonomi Det offentligas ekonomi.

Beslutsfattande och politiska idéer Demokrati och demokratiska beslut. Aktuella politiska frågor.

År 6

Individer och gemenskaper Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet. Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer.

Information och kommunikation Budskap, avsändare, syfte och ett källkritiskt förhållningssätt.

Rättigheter och rättskipning Samhällets behov av lagstiftning.

Samhällsresurser och fördelning Privatekonomi Orsaker till och konsekvenser av välstånd och fattigdom.

Beslutsfattande och politiska idéer Demokrati och demokratiska beslut. Aktuella politiska frågor.

SO-ämnen år 4-6 på Ärla skola - Religion År 4

Religioner och andra livsåskådningar Kristendom – ritualer, levnadsregler, heliga platser och rum. Kristendom – Centrala tankegångar, t ex som de uttrycks i religiösa berättelser. Fornskandinavisk och äldre samisk religion med tonvikt på berättelser. Begreppen religion och livsåskådning.

Religion och samhälle Kristendomens betydelse för det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner, t ex jul, påsk, advent. Spår av fornskandinavisk religion i dagens samhälle, t ex ortsnamn, fornlämningar.

Identitet och livsfrågor Hur livsfrågor skildras i populärkulturen, t ex skönlitteratur, film, tidningar. Hur livsfrågor skildras i religioner (kristendom), t ex kärlek, döden.

Etik Etiska begrepp, t ex rätt och orätt, jämlikhet, solidaritet. Vardagliga moraliska frågor.

År 5

Religioner och andra livsåskådningar Judendom, Islam – ritualer, levnadsregler, heliga platser och rum Judendom, Islam – Centrala tankegångar, t ex som de uttrycks i religiösa berättelser.

Religion och samhälle Judendomens och islams betydelse i det svenska samhället. Högtider och traditioner inom judendom och islam och deras påverkan på det svenska samhället, t ex Ramadan.

Identitet och livsfrågor Hur livsfrågor skildras i populärkulturen, t ex skönlitteratur, film, tidningar. Hur livsfrågor skildras i religioner (judendom, islam), t ex kärlek, döden.

Etik Vardagliga moraliska frågor.

År 6

Religioner och andra livsåskådningar Hinduism, Buddism – ritualer, levnadsregler, heliga platser och rum Hinduism, Buddism – Centrala tankegångar, t ex som de uttrycks i religiösa berättelser.

Religion och samhälle Hinduismens och buddismens betydelse i det svenska samhället.

Identitet och livsfrågor Hur livsfrågor skildras i populärkulturen, t ex skönlitteratur, film, tidningar. Hur livsfrågor skildras i religioner (hinduism, buddism), t ex kärlek, döden.

Etik Vardagliga moraliska frågor. Frågor om vad ett bra liv kan vara, vad det kan innebära att göra gott.