Åtgärder

Kristendom, en kort beskrivning av religionen

Från Skolbok

Jesus med korset

Jesus med korset


Vad är skillnaden mellan kristna och judar?

Egentligen är det bättre att hitta likheter, men det finns några tydliga skillnader. De främsta är:

  • Kristna anser att Jesus är Messias, Frälsaren. Judar väntar på att Messias ska uppenbara sig.
  • Kristna anser att Jesus renade oss från synd genom sin död på korset. På det viset kan de som tror på Jesus få evigt liv, precis som Eva och Adam hade före syndafallet.
  • Kristna pojkar och flickor omskärs inte, medan judiska pojkar omskärs som ett bevis på avtalet med Gud.
  • Kristna använder de judiska skrifterna. De kallas Gamla testamentet i bibeln, men för Kristna är berättelserna om Jesus liv och död viktigast, de som finns i Nya testamentet i bibeln.


Vad står det i bibeln och hur kom den till?

Chained Bible, Hornby Library.jpg

Bibeln består av två delar, Gamla testamentet och Nya testamentet. Båda delarna består av flera olika små böcker. Det Gamla testamentet innehåller det judiska folkets historia. Det Nya testamentet innehåller fyra olika böcker där författaren var en av Jesus tolv lärjungar. Eter de fyra böckerna finns brev och berättelser om hur kristendomen spreds efter Jesus avrättning.


Vad har de kristnas präster för uppgifter?

Kvinnlig präst i Taiwan

Kvinnlig präst i Taiwan

Inom kristendomen finns flera olika ceremonier som dop och bröllop. Dessa ceremonier leds av prästen. Prästen sköter också gudstjänsten på söndagar och större helger. Där ingår nattvarden som församlingsmedlemmarna tar för att bekräfta sin tro. På vardagarna sköter prästen olika administrativa uppgifter. Ibland söker folk i församlingen upp prästen för att diskutera frågor och funderingar.


Hur ser de kristnas ”kyrkor” ut?

Koret i Hulterstads kyrka

Koret i Hulterstads kyrka

Kyrkornas utseende har sitt ursprung i medeltiden och ser ungefär likadan ut över stora delar av den kristna världen. Det finns en stor sal för församlingen, det så kallade skeppet. Vid ingången finns vapenhuset där man hängde av sig vapnen innan man gick in i kyrkan förr. Koret ligger längst fram i kyrkan, det är där altaret och altarringen finns. I anslutning till koret brukar det finnas en sakristia, ett rum där prästen byter om. Som en del av byggnaden brukar kyrkor ha ett högt kyrktorn. Överst i det hänger en eller flera klockor som klockaren eller kyrkvaktmästaren ringer i inför olika ceremonier eller gudstjänsten på söndagar.

Läs mer: https://www.svenskakyrkan.se/vad-ar-vad-i-kyrkan


Har de kristna alltid använt kyrkor?

Nej, kyrkorna blev vanliga efter det att kristendomen blivit statsreligion. Oftast från medeltiden och framåt i länderna i Europa. För länge sedan straffades kristna personer bara för att de var kristna. Då höll man gudstjänster där man kunde. Ofta i hemliga platser som var svåra att hitta till som grottor, källare och skogsgläntor.


Vilka viktiga varianter fins det av kristendomen?

Det finns tre olika stora varianter av kristendom:

Erny-Saint-Julien (Pas-de-Calais, Fr) église Saint-Julien statue St.Julien.JPG

Ikon, vanlig i ortodox kristendom samt helgonstatyett, vanlig i katolska kyrkor

  • Ortodox kristendom, som är äldst. Den finns mest spridd i östra Europa. Länder som har ortodox kristendom är bland annat: Ryssland, Serbien, Grekland och Bulgarien. Grunden kommer från det östromerska riket som var först i världen med kristendom som statsreligion. Utmärkande drag är att de firar på vid annan tid än andra kristna, saknar bänkar att sitta på under gudstjänster och ofta använder ikoner, målningar av personer ur nya testamentet, som en del av religionen. De ortodoxas högsta ledare kallas Patriark och finns i Istanbul i Turkiet.
  • Katolsk kristendom har sin grund i Västrom. Numera är det den vanligaste kristendomen i södra Europa i länder som Portugal, Spanien, Italien, Frankrike och även södra Tyskland och Belgien. Typiskt för katolsk kristendom är att kyrkorna innehåller mycket vackra saker i guld och kristall. Det är också vanligt med helgon, att de kristna tillber en speciellt helig person. Ledaren för den katolska kristendomen kallas Påve och finns i Vatikanstaten utan för Rom i Italien.
  • Protestantisk kristendom är den nyaste varianten. Den har sitt ursprung i protester mot den katolska kyrkan under 1500-talet och en tysk munk som hette Martin Luther som skrev ner grunderna för hur sann kristendom ska vara. Den protestantiska kristendomen är vanligast i norra Europa och finns främst Storbritannien och de nordiska länderna, men även i norra Tyskland. I protestantisk kristendom finns ingen högsta ledare.


Var finns det mest kristna?

Adherents to Christianity by Country.png

Kristendomen grundades i det som är Israel nu, men spreds inte speciellt mycket från det området förrän den blev statsreligion i Romarriket. Med romarna spreds den sedan vidare, främst norrut. In i Europa. Det gjorde också att Europa var kristet under medeltiden, men få andra platser. I samband med att europeiska stormakter koloniserade delar av världen utanför Europa följde också kristna missionärer med. Katolska missionärer från katolska länder som Portugal och Spanien och protestantiska missionärer från Storbritannien.

Det innebär att t.ex. stora delar av USA, Nya Zeeland, Australien och stora delar av Afrika är protestantiskt kristna, eftersom den spreds dit när britterna koloniserade de länderna. Sydamerika och Mellanamerika är däremot katolskt kristna eftersom de koloniserades av Spanien och Portugal.

Det finns även en gammal variant av ortodox kristendom i Egypten, Sudan och Etiopien som kallas koptisk kristendom.


Vad är det viktigaste för de kristna?

Viktigast är att vara snäll. I Gamla testamentet finns lagarna och tio Guds bud som Moses fick. Jesus lade till ytterligare ett bud som brukar kallas kärleksbudet och det lyder ungeär: "Du ska älska din nästa såsom dig själv. ". Om man bara följer det budet, behövs inga andra lagar om hur man ska bete sig.


Vilka heliga symboler har de kristna?

300px Dove with olive branch.svg Saint Joseph Catholic Church (Wapakoneta, Ohio) - stained glass, Trinitarian Eye of Providence.jpg

En av de äldsta symbolerna för kristendomen är en enkel fisksymbol. Den användes i Rom och symboliserar både att Jesus fiskade efter syndare liksom att han utfodrade 5000 människor med fem bröd och två fiskar efter bergspredikan. En annan gammal symbol för kristendomen är duvan, som även är den form heliga ande kom till Jesus i. Det var även en duva som kom till Noaks ark med en olivkvist efter att jorden översvämmats för att visa att det fanns land igen. En tredje symbol för kristendomen är en triangel med ett öga i mitten som symboliserar att Gud egentligen är tre - Fadern, Sonen och den Heliga anden. Men den allra vanligaste symbolen för kristendomen är korset, som Jesus blev uppspikad på och som han dog på.


Vilka högtider firar de kristna?

Jesus spikas fast på  korset

Jesus spikas fast på korset, långfredagen

De tre främsta högtiderna är kopplade till Jesus liv och död. Julen firas till minne av Jesus födelse i Betlehem år 0, enligt de kristnas tideräkning. Ofta ger familjemedlemmarna varandra presenter till minne av tre visa män som besökte det stall där Jesus föddes och gav barnet värdefulla gåvor. I Sverige firas jul 24 december. Den andra stora högtiden är påsken, som firas för att minnas när Jesus dog och återuppstod från de döda. I katolska och protestantiska länder infaller påskdagen första söndagen efter första fullmåne efter vårdagjämningen. På våren. Fredagen heter Långfredagen och då ska allt vara dystert och sorgligt till minne av Jesus död. På söndagen återuppstod Jesus och då firas istället med främst god mat. Traditionellt sett hade man fastat många dagar före påsken och man var hungriga. 40 dagar efter påskhelgen återvände Jesus till himlen, på Kristi himmelsfärdsdag. Sista viktiga helgen är pingsten, då firar man att den helige Ande gavs till de som trodde på Jesus som Messias i Jerusalem och det är grunden för den kristna religionen, när 3000 personer lät döpa sig samtidigt. Pingsten infaller tio dagar efter Kristi himmelsfärds dag och därför 50 dagar efter påsken.

Pingsten. Lärjungarna fylls av den helige ande och talar alla jordens språk

Pingsten. Lärjungarna fylls av den helige ande och talar alla jordens språk


Hur går ett kristet dop till?

Vuxendop

Det finns vuxendop och barndop. Som vuxen brukar man sänka ner hela kroppen i vatten. Det gjorde man förr med barn också. Numera är det vanligast att prästen blöter huvudet på barnet med vatten. Ibland blöter man bara huvudet på vuxna också vid vuxendop. Samtidigt som dopet genomförs ber prästen en bön och välkomnar barnet eller den vuxne in i församlingen. Båda könen döps på samma vis.


Hur går en kristen konfirmation till?

Katolsk konfirmation

Katolsk konfirmation

Kristna ungdomar konfirmeras vid runt 14 års ålder, när de kommit in i puberteten. Den som konfirmerar sig måste vara döpt först. Har inte ett barndop gjorts görs ett vuxendop inför konfirmationen. genom att konfirmera sig bekräftar man att man tror på kristendomens alla delar, att Jesus är frälsaren och genom att tro på honom befrias man från synd och får evigt liv.

I Sverige brukar konfirmationen vara kopplad till bibelstudier dit ungdomarna går med jämna mellanrum med en präst som ledare. Själva konfirmationen genomförs i kyrkan med bön och de blivande konfirmanderna klädda i vita kläder. Båda könen konfirmeras på samma vis.


Hur går ett kristet bröllop till?

Ortodoxt bröllop

Ortodoxt bröllop

Bröllopet är en helig handling inom kristendomen och i de flesta katolska och ortodoxa länder får inte et gift par skilja sig. Den man gifter sig med, ska man leva med hela livet. Bruden är oftast vitklädd, mannen har kostym. I Sverige går brudparet tillsammans genom kyrkan fram till prästen som genomför vigselceremonin i koret. Ceremonin avslutas vanligen med att brudparet byter ringar och kysser varandra inför församlingen. Ibland finns det brudnäbbar med, unga flickor som hjälper till vid vigselceremonin.

I USA är det vanligt att brudens far "ger bort" bruden till brudgummen och att bruden slänger ut brudbuketten efter vigseln till andra ogifta flickor i publiken och den som fångar buketten förväntas vara nästa som gifter sig. Ingen av dessa traditioner används i Sverige.


Vad händer när en kristen dör?

Kolerakyrkogården Johanneshov Maj 2009 001.jpg

När en kristen dör ska den begravas. Enligt kristen tro ska de som tror på Jesus och därför befriats från synd uppstå från de döda på den yttersta dagen. Armageddon, när jorden är på väg att gå under. Därför är det viktigt att en kristen inte bränns utan att kroppen förblir så hel som möjligt. För många kristna är det dessutom viktigt att begravas med fötterna mot öster, så att man ser gryningssolen när man reser sig ur graven på den yttersta dagen.

I samband med begravningen hålls vanligen en ceremoni. Ofta vid själva graven, men i Sverige, som har så lång vinter, är det vanligare att ceremonin hålls inne i kyrkan. Där kan de sörjande ta farväl av den döde innan kistan sänks ner i graven. Ofta smyckas graven med både blommor och kransar från den dödes släktingar.


Vad tror en kristen händer efter döden?

När en kristen dör finns det en himmel, en skärseld och ett helvete. De som tror på Jesus och som inte syndat under sitt liv (brutit mot de regler som finns i bibeln) kommer till himlen, de som tror på Jesus men syndat lite grann hamnar i skärselden för att pinas där en tid. De som är syndare och som inte tror på Jesus hamnar i helvetet för att brinna där i evig tid.

Någon gång i framtiden kommer Armageddon, den yttersta dagen när jorden går under. Den dagen är speciell för de som tror på Jesus för den dagen ska de dödas ben rassla ihop till skelett, köttet ska återigen växa ut och de döda kommer att stiga upp ur sina gravar. för att följa Jesus till Paradiset. Även de som inte tror på Jesus ska stiga upp ur sina gravar på ett liknande vis men de ska dömas och får inte följa med till Paradiset.

Det står tydligt i Johannesevangeliet 5:28-29: "Var inte förvånade över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar skall höra hans röst och gå ut ur dem; de som har gjort det goda skall uppstå till livet, och de som har gjort det onda skall uppstå till domen."

Och hur är det då i Paradiset efter Armageddon? Det är ett bra liv de kristna får, utan död eller sorg. Det står i Uppenbarelseboken 21:4 "och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta.

Jesus dömer syndarna

Jesus dömer syndarna


Källor

Bibeln


Bildkällor

Alla bilder från Wikimedia Commons


Åter till registersidan för kristendomen