Åtgärder

Finlands geografi

Från Skolbok

Finland befinner sig på den Baltiska skölden och i princip hela landet har en stabil berggrund bestående av granit eller gnejs, med mindre malmfickor mellan bergarterna. Det är bara längst i söder, längs med Finska viken, där Baltiska skölden gränsar mot resten av Europa som andra bergarter kan hittas. I sydväst finns en del kalk. Längs finska vikens kust finns både skiffer och sandsten och i östligaste delen, kring Karelen, finns en del marmor.


Finlands topografi Finland efter senaste istiden

Finlands topografi, och kustlinjen efter istiden

Tittar man på en topografisk karta över Finland där berg och dalar finns med, syns det tydligt att Finland är ett platt land. Bara längst upp i norr bildas litet högre fjäll. Ibland kallas Finland för de tusen sjöarnas land. Du ser själv på kartan hur mycket sjöar som finns i Finland. Ett minne sedan den tiden hela Finland var täckt med inlandsis efter senaste istiden. Kartan till höger visar hur mycket av Finland som var täckt med hav efter senaste istiden.

Eftersom så stora delar av Finland varit täckt med hav kan man hitta rester av stränder, som strandvallar och klapperstensfält, långt in i Finlands inland. I östra Finland är drumliner vanliga, stora jordhögar som bildats inuti inlandsisen. Längs södra Finland ligger Stängselåsen. En ändmorän och ett minne från den tid inlandsisen låg stilla under hundratals år. Den dämmer upp sjöarna i landets inre och bara två större älvar har lyckats bryta genom åsen, Kymmene som rinner ut i Finska viken, och Vuoksen som rinner till sjön Ladoga i Ryssland. Liknande åsar från denna tid finns i Sverige också, ända från Uddevalla till Mälardalen, men inte lika stora.

stängselåsens utsträckning

stängselåsens utsträckning


Finland har ungefär samma klimat i hela landet med kalla vintrar och varma somrar. Bara längst upp i nordväst finns litet tundra, och längs hela Finska viken och en bit upp mot Östersjön är klimatet istället närmast likt det man hittar runt Stockholm och i Mälardalen i Sverige, med fuktiga och varma vintrar men litet svalare somrar. Finlands klimat påverkas av Golfströmmen, men inte lika mycket som de andra nordiska länderna.

Mer än halva Finlands yta täcks av den typ av jordmån som gran trivs i; lerjordar med morän under, tillsammans med ett kallt klimat. Bra odlingsmarker hittar man bara vid Finska vikens strand och ut mot Östersjökusten. Det gör att man traditionellt odlat mest korn, råg och potatis i inlandet. Vid kusten har man istället haft odling av havre och vete tillsammans med boskapsskötsel i stor skala.

I Finland har dessutom fisket varit viktigt både längs havskusten och i alla landets större insjöar. Främst siklöja fiskas numera industriellt i sjöarna, strömming och skarpsill i havet.

Klimatkarta, Finland

Klimatkarta, Finland


Finland har alltid legat som en gränszon mellan Sverige och Ryssland. Det gör att Finlands gränser ändrat sig mycket genom tiderna. Finland var som störst på 1920-talet, efter inbördeskriget mellan de röda och de vita. Då utnyttjade finländarna att det rådde oroligheter i Ryssland och ökade på Finlands landyta längs den nordöstra gränsen. Efter andra världskrigets slut fick Finland ge tillbaka områden som de tidigare erövrat. Gränsen är i princip samma numera som efter 1947.

Finlands gränser genom tiderna

Finlands gränser genom tiderna


Eftersom Finland var en del av Sverige ända fram till kriget mot Ryssland 1808-09, som Sverige förlorade, finns det flera områden i Finland där delar av befolkningen talar svenska och har vuxit upp i en svensk kultur. Numera är inte svenska ett språk man måste lära sig i den finska skolan och det blir allt färre som talar den dialekt av svenska som kallas finlandssvenska.

Kommuner i Finland med mer än 450 personer bosatta som har svenska som modersmål

Kommuner i Finland med mer än 450 personer bosatta som har svenska som modersmål


Källor

http://naturochmiljo.fi/vad_vi_gor/skog_och_mark/fakta_om_skogar/skogsnaturtyper/


Bildkällor

Samtliga bilder från Wikimedia Commons.


Åter till registret för Finlands landskap