Åtgärder

Sagor och ChatGPT

Från Skolbok

Little Red Riding Hood - J. W. Smith.jpg

I år 7 är det vanligt att eleverna arbetar med sagor. Sagor är en del av vårt kulturarv. De är korta. Dessutom brukar språket vara enkelt. Därför är de lämpliga att fördjupa sig i när eleverna just börjat högstadiet, innan de börjar utsättas för allt mer avancerade texter. Vanligtvis ska eleverna också skriva en egen saga.

Ett problem för lärare är dock att sagor, oavsett om det är folksagor, konstsagor eller fabler, är så fruktansvärt enkla att skapa i ChatGPT. Vilken trettonåring som helst kan skapa en saga på några sekunder. Därför bör sagoskrivandet ske i samma låsta miljö som när niorna skriver nationella prov.

Du som lärare kan dock använda dig av ChatGPT för att skapa sagor som exempeltexter till elever som har svårt med det svenska språket. Det är bra eftersom sagor har så extremt simpel struktur, jämfört med de flesta andra texttyper eleverna ska lära sig.

Du som lärare kan använda ChatGPT för att försöka avgöra om eleven ändå lyckats fuska och har låtit en AI skriva sagan. Du kan dessutom mata in sagan tillsammans med dina betygskriterier i ChatGPT, låta AI:n göra en bedömning av texten och se om den överensstämmer med din egen bedömning.För att underlätta betygssättningen av sagor om du inte har en kollega till hjälp.


Är den skapad av en AI?

ChatGPT är rätt kass på att upptäcka om en text är skapad i AI. För att testa ChatGPT lät jag skapa tre olika sagor som jag sedan matade in i ChatGPT igen.

Prompt:

Detta är en text inlämnad av en elev på tretton år. Avgör om hela eller delar av den här texten skapats av en AI. ChatGPT eller någon annan. Ge mig ett värde i % över hur stor del av texten du anser har skapats av en AI.

Saga 1: Om jag måste ge en uppskattning skulle jag säga att det är svårt att sätta ett exakt procentvärde, men jag skulle gissa att det finns en möjlighet att 70-80% av texten kan ha skapats av en mänsklig författare. Återigen är detta bara en spekulativ bedömning och ingen exakt vetenskap.

Saga 2: Om jag måste ge en uppskattning skulle jag säga att det finns en möjlighet att 70-80% av texten kan ha skapats av en mänsklig författare. Återigen är detta bara en spekulativ bedömning och ingen exakt vetenskap. Texten innehåller flera element som tyder på mänsklig kreativitet och fantasi.

Saga 3: Om jag måste ge en uppskattning skulle jag säga att det finns en möjlighet att 70-80% av texten kan ha skapats av en mänsklig författare. Återigen är detta bara en spekulativ bedömning och ingen exakt vetenskap. Texten innehåller flera element som tyder på mänsklig kreativitet och fantasi.

Alla tre sagorna skapades av ChatGPT. Ingen text har heller ändrats. Värdet borde ha varit 100%. Men 70-80% ger ändå en indikation om att eleven fuskat med hjälp av AI.


Är den kopierad?

Elever kan ju kopiera texter från andra platser på nätet. Dessutom har översättningstekniken gått så snabbt att det numera är möjligt att söka texter på jordens alla språk, översätta t.ex. en rysk saga till svenska och sedan lämna in den i sitt eget namn. Hur bra är ChatGPT på att hitta kopior av en känd saga? Vi matar in "Rödluvan och vargen" från https://sagor.org/posts/r%C3%B6dluvan/ och ser vad ChatGPT tycker.

Prompt:

Detta är en text inlämnad av en elev på tretton år. Avgör om hela eller delar av den här texten finns på Internet. Ge mig ett värde i % över hur stor del av texten du anser har skapats av någon annan än eleven.


Svar:

Jag kan inte direkt avgöra om hela eller delar av texten finns på internet i realtid, men texten verkar vara en variant av den klassiska sagan om Rödluvan med vissa variationer. Eftersom sagan är allmänt känd och har olika versioner i olika kulturer, är det möjligt att liknande texter kan finnas online.

Eftersom texten innehåller välkända element från Rödluvans saga, inklusive dialog och händelseförlopp, är det svårt att exakt kvantifiera hur mycket som kan ha skapats av eleven jämfört med befintliga versioner av sagan. Det är troligt att eleven har använt sig av sagan som inspiration och lagt till egna detaljer och variationer. En exakt procentandel är svår att fastställa utan att genomföra en specifik sökning på internet.


Uppenbart har ChatGPT svårare att avgöra om denna saga är kopierad, men det finns ändå förklaringar om att det är en saga den känner till sedan tidigare.


Analysera en inlämnad folksaga

En folksaga analyseras i tre olika delar; innehåll, struktur och språk. Först måste vi avgöra om det är en folksaga som en elev lämnat in:


Prompt:

Detta är en text inlämnad av en elev på tretton år. Avgör i hur stor utsträckning följande komponenter finns representerade i sagan:.

sagan inleds med “Det var en gång …” eller liknande sagostart
sagan utspelar sig i en obestämd och påhittad miljö
sagan utspelar sig under en svårbestämd tid för länge sedan
sagan innehåller övernaturliga karaktärer
sagan innehåller övernaturliga väsen
sagan innehåller magiska tal som 3, 7 eller 12
sagan innehåller upprepningar
sagan är skriven i preteritum/dåtid

Skriv svaret som om du är en svensklärare som ska förklara vad som är bra och vad som kan förbättras i sagan:


Vad händer om ChatGPT får analysera "Rödluvan och vargen"?

Eleven har framgångsrikt integrerat flera klassiska sagoelement i sin berättelse. Berättelsen inleds med en traditionell sagostart, och miljön är till stor del obestämd och påhittad, särskilt när huvudkaraktären, Rödluvan, går genom skogen och möter vargen. Tiden i berättelsen är svårbestämd och har en sagolik karaktär. Både Rödluvan och vargen framställs som övernaturliga karaktärer, och vargen kan betraktas som ett övernaturligt väsen. Även om det inte finns tydliga magiska tal som 3, 7 eller 12, innehåller berättelsen några upprepningar, särskilt när vargen försöker övertala Rödluvan att skynda sig till mormors hus. Dessutom är berättelsen skriven i preteritum, vilket ger den en tidlös och sagolik känsla.

Positiva aspekter:

Eleven har använt sig av sagoelement och skapat en traditionell struktur. Det finns en tydlig inledning, konflikt och lösning.

Förbättringsområden:

Det kan vara fördelaktigt att utveckla vissa delar av berättelsen för att skapa mer detaljerad och levande beskrivning av miljö, karaktärer och händelser.

Eleven kan överväga att inkludera mer variation i ordförrådet och struktur för att göra texten mer engagerande.

Sammanfattningsvis har eleven framgångsrikt skapat en sagolik berättelse med några områden där ytterligare detaljering och variation kan förbättra textens övergripande kvalitet.


Prompt för struktur:

Nästa steg är att analysera elevens inlämnade saga för att avgöra om den följer den typiska strukturen för en saga.

Detta är en text inlämnad av en elev på tretton år. Avgör i hur stor utsträckning följande komponenter finns representerade i sagan:.

sagans huvudperson har ett uppdrag
Tre olika hinder för huvudpersonen kommer i kronologisk ordning i handlingen och bygger upp spänningen:
sagan har en tydlig vändpunkt
sagan slutar lyckligt
sagan har en sensmoral, något som läsaren lär sig av sagan

Skriv svaret som om du är en svensklärare som ska förklara vad som är bra och vad som kan förbättras i sagan:

Vad händer när vi matar ChatGPT med detta?


Eleven har skapat en engagerande saga med flera positiva aspekter. Huvudpersonen, Rödluvan, har ett tydligt uppdrag som är att leverera mat till sin sjuka mormor. Handlingen bygger upp spänning genom att presentera tre olika hinder i kronologisk ordning: först vargens närmande i skogen, sedan vargens bedrägliga inträde hos mormor, och slutligen den dramatiska jakten på Rödluvan runt rummet. Berättelsen har en tydlig vändpunkt när Vargen avslöjar sin identitet för Rödluvan, vilket ökar dramatiken och överraskningsmomentet.

Dock avviker berättelsen från en klassisk sagotradition genom att inte avslutas på ett tydligt lyckligt sätt. Även om Rödluvan räddas av skogshuggaren och Vargen fördrivs, saknas en direkt indikation på att de lever "lyckliga i alla sina dagar." Slutet är öppet och kan förbättras genom att inkludera en mer explicit och tillfredsställande avslutning.

Vad gäller sensmoralen är den inte helt tydlig i texten. En förbättring kan göras genom att integrera en tydligare lärdom eller moral som läsaren kan dra från berättelsen. Det skulle stärka berättelsens övergripande budskap och ge den en mer traditionell sagokänsla.

Sammanfattningsvis har eleven skapat en engagerande saga, men det finns möjlighet att förbättra slutet för att ge en mer konventionell sagoavslutning och tydliggöra sagan moraliska aspekter.


Prompt för språk:

Slutligen ska språket bedömas.

Prompt:

Detta är en text inlämnad av en elev på tretton år.

Avgör hur bra eleven stavar enligt en skala på 1 till 10 där 1 är sämst, 10 bäst och 5 är acceptabelt.
Avgör hur bra eleven använder sig av grammatik och stavningsregler enligt en skala på 1 till 10 där 1 är sämst, 10 bäst och 5 är acceptabelt.
Avgör hur bra elevens ordförråd verkar vara enligt en skala på 1 till 10 där 1 är sämst, 10 bäst och 5 är acceptabelt.

När vi ChatGPT återigen får "Rödluvan och vargen" för språklig bedömning svarar den:

Bedömningen av stavning, grammatik och ordförråd är subjektiv och kan variera beroende på tolkningen av skalan. Här är en möjlig bedömning:

Stavning: 7

Eleven har överlag god stavning, men det finns några mindre stavfel och slarvfel spridda genom texten. Exempelvis "sannerligen" och "fördrivs" kan vara utmanande ord för en trettonåring.

Grammatik: 8

Eleven använder grammatik korrekt för det mesta, men det finns några platser där meningar kan vara mer smidiga med bättre struktur. Exempelvis, "Rödluvan log och gick snabbt iväg" kan förbättras för att undvika upprepning av "och."

Ordförråd: 8

Eleven visar en förmåga att använda varierat och passande ordförråd. Det finns vissa formuleringar och beskrivningar som är kreativa och effektiva. Exempelvis användningen av "rackartyg" för att beskriva vargens uttryck.

Sammanfattningsvis har eleven skrivit en överlag bra text med få problem inom stavning,


Sammanslagning

Och vad händer då om samtliga prompter slås ihop?


Prpmpt:

Detta är en text inlämnad av en elev på tretton år. Avgör i hur stor utsträckning följande komponenter finns representerade i sagan:.

sagan inleds med “Det var en gång …” eller liknande sagostart
sagan utspelar sig i en obestämd och påhittad miljö
sagan utspelar sig under en svårbestämd tid för länge sedan
sagan innehåller övernaturliga karaktärer
sagan innehåller övernaturliga väsen
sagan innehåller magiska tal som 3, 7 eller 12
sagan innehåller upprepningar
sagan är skriven i preteritum/dåtid
sagans huvudperson har ett uppdrag
Tre olika hinder för huvudpersonen kommer i kronologisk ordning i handlingen och bygger upp spänningen:
sagan har en tydlig vändpunkt
sagan slutar lyckligt
sagan har en sensmoral, något som läsaren lär sig av sagan
Avgör hur bra eleven stavar enligt en skala på 1 till 10 där 1 är sämst, 10 bäst och 5 är acceptabelt.
Avgör hur bra eleven använder sig av grammatik och stavningsregler enligt en skala på 1 till 10 där 1 är sämst, 10 bäst och 5 är acceptabelt.
Avgör hur bra elevens ordförråd verkar vara enligt en skala på 1 till 10 där 1 är sämst, 10 bäst och 5 är acceptabelt.

Skriv svaret som om du är en svensklärare som ska förklara vad som är bra och vad som kan förbättras i sagan:

För säkerhets skull stängs den första chatten och ChatGPT får prompten i en ny chatt om "Rödluvan och vargen":


Eleven har på ett bra sätt använt flera av de begärda komponenterna för en saga:

Sammanfattningsvis är sagan en typisk berättelse med en traditionell sagostart, obestämd och påhittad miljö samt en svårbestämd tid för länge sedan. Den inkluderar övernaturliga karaktärer, särskilt vargen, och även om det inte finns explicita magiska tal, finns det upprepningar som är karakteristiska för sagor. Handlingen följer en huvudperson, Rödluvan, som har i uppdrag att ta mat till sin sjuka mormor. Tre kronologiskt ordnade hinder, inklusive mötet med vargen, vargens intrång hos mormor och den efterföljande jakten, bygger upp spänningen. En tydlig vändpunkt inträffar när vargen avslöjar sin plan hos mormor, och sagan avslutas lyckligt med hjälp av en skogshuggare. Den implicita sensmoralen är att vara försiktig med främlingar. Sammantaget inkorporerar eleven väl de klassiska elementen i en saga, även om vissa språkliga och grammatiska förbättringar kan göras.

När det gäller språkliga och grammatiska aspekter:

Stavning (7/10): Eleven har överlag bra stavning, men det finns några fel, som "svårbestämd" istället för "svårbestämt".

Grammatik (8/10): Grammatiken är överlag korrekt, men det finns några små fel och störningar i flytet.

Ordförråd (8/10): Eleven använder ett varierat ordförråd och har försökt inkludera beskrivande ord för att göra sagan mer levande.

Sammanfattningsvis har eleven lyckats väl med att integrera många av de begärda komponenterna för en saga, men det finns några områden där stavning och grammatik kan förbättras för att göra texten ännu starkare.


Two stars and a wish

Ofta ges elever "Two stars and a wish" kopplat till inlämnade elevtexter. Även det går att göra till "Rödluvan och vargen":


Prompt:

Skriv två positiva saker om sagan och en förbättring av sagan. Skriv svaret så att texten lätt kan förstås av en trettonåring:

ChatGPT:s omdöme:

Positiva aspekter:

Spännande äventyr: Sagan berättar om Rödluvans spännande äventyr när hon går genom skogen för att besöka sin mormor. Mötet med vargen och den pågående jakten skapar spänning och håller läsarens intresse.

Färgrik beskrivning: Eleven använder färgrik och detaljerad beskrivning för att måla upp bilder i läsarens huvud. Beskrivningen av den soliga dagen, skogen och vargens utseende bidrar till att skapa en levande och intressant värld.

Förbättringsförslag:

Mångsidigare dialog: För att göra dialogen ännu mer intressant kan eleven experimentera med att ge karaktärerna olika röster och uttryckssätt. Detta kan göra läsningen roligare och hjälpa läsaren att bättre förstå varje karaktärs personlighet.

Sammanfattningsvis, sagan är fylld med spänning och färgrik beskrivning. Genom att lägga till mer mångsidighet i dialogen kan den bli ännu mer engagerande för läsaren. Bra jobbat!


Analys

Går det att använda ChatGPT för att analysera inlämnade folksagor som eleverna skrivit? Ja, och nej.

ChatGPT ska inte vara den som gör bedömningarna, det är lärarens jobb. Men lärare är också människor och kan bli osäkra eller göra misstag. Därför är ChatGPT bra som ett komplement. Någon att luta sig mot för att få en extra bedömning, vid de tillfällen läraren känner sig osäker på hur en saga egentligen ska bedömas.


Promptexempel

Prompterna kan justeras lite fram och tillbaka för att ge bra resultat. En AI ger aldrig samma resultat två gånger så om du följer exemplen får du alldeles säkert helt andra resultat än de som finns beskrivna i den här texten.

"Skriv en sammanfattning. Skriv så att texten lätt kan förstås av en trettonåring. Var uppmuntrande:"