Åtgärder

SV planering för högstadiet enligt Lgr22

Från Skolbok


Skolverkets kursbeskrivning - svenska år 1-9 enligt Lgr22. (pdf)


År 7 HT

Lässtrategier och läsförståelse

De första veckorna går vi igenom studieteknik och lässtrategier i samband med att vi läser olika texttyper, liksom vi går igenom olika tekniker för att lättare lära in innehållet i faktatexter.

Lätt ungdomsroman

Vi läser en lättläst ungdomsroman, t.ex. Bröderna Lejonhjärta eller Alex Dogboy, eller en klassiker som Gullivers resoreller Robinson Crusoe tillsammans i helklass. Under veckorna kommer vi att både diskutera och skriva kring olika teman som boken berör.

(Mitterminslov)

Litteraturhistoria - Forntiden, antiken och medeltiden

Samtidigt som eleverna läser om antiken i religion och historia går vi igenom rötterna till vår litteratur. Från Gilgamesheposet, Sinuhe egyptierna och Mahbaharata, över Homeros diktning och vidare in i vikingarnas eddor.

Grammatik

Innan jullovet har vi grammatikveckor där vi bland annat går igenom ordklasserna.


År 7 VT

Faktatexter

Vi kommer att jobba med faktatexter. Hur en faktatext är uppbyggd och hur man skriver faktatexter. I samband med detta går vi igenom hur man skriver korrekta källor i ett arbete, hur man hänvisar till källor på rätt sätt och hur det går till att skriva en bra källkritik. Efter detta kommer eleverna själva att få skriva en faktatext om t.ex. en nordisk barn- och ungdomsförfattare. Utbildning i Informationssökning ingår i uppgiften.

Sagotema

Vi läser svenska sagor/grekiska sagor och eleverna får i uppgift att skriva en egen kortare saga där ett sagoväsen ska vara med. Sagan ska endera utspela sig i nutid, eller i sagotid och ha ett budskap till läsaren. En läxa läsaren ska lära sig. Här introducerar vi även "genrepedagogik", liksom att eleverna ska läsa in sin egen saga på ljudfil med tillagda ljudeffekter på lämpliga ställen.

(Sportlov)

Show and tell

Eleverna får föremål, i skolan eller något de tagit hemifrån, som de sedan redovisar muntligt inför klassen.

Webbtexter

Vi går igenom hur webbtexter skiljer sig från vanliga texter. Hur länkar, bilder, filmer och ljud berikar texter på webben på ett sätt som inte är möjligt med texter på papper, och hur det går till att skriva på wiki-sidor som t.ex. sidorna i Wikipedia.Vi går även igenom hur icke mobilanpassade filer som: epub, pdf och elektroniska dokument i tex. Word skiljer sig från mobilanpassade sidor som t.ex. används i bloggar och som hemsidor. I samband med uppgiften ska eleverna göra "Boken om mig själv" där de skapar en hemsida/blogg med sitt liv i text, bild, film och/eller ljud. (Påsklov)

Nordiska språk

Vi belyser likheter och skillnader mellan Svenska, norska och danska. Liksom tittar lite extra på språk som används i Norden men som inte är lika lätta att förstå, som finska, samiska och isländska.


År 8 HT

(Under år 8 ska ett besök göras i kommunens bibliotek för information om vad elever kan få för hjälp av bibliotekets resurser)

Litteraturhistoria - Renässansen, upplysningen och romantiken

I åttan och nian ligger tyngdpunkten på svensk litteraturhistoria och det är först nu det faktiskt går att urskilja en speciell tradition av litteraturhistoria. Från Peder Svarts krönika över Gustav Vasas resor i dalarna, över Bellman och ända fram till de första svenska feministernas diktning och novellskrivning.

Ungdomsroman

Vi läser en klassisk ungdomsroman, t.ex. Flugornas herre eller en roman som utspelar sig under världskrigen som Pojken med randig pyjamas eller Ulrike och kriget tillsammans i helklass. Under veckorna kommer vi att både diskutera och skriva kring olika teman som boken berör.

(Mitterminslov)

PRAO

Vi arbetar med PRAO, gärna tillsammans med samhällskunskapen, arbetsliv. Eleverna ska skriva ett personligt brev, ett CV och en PRAO rapport som redovisas muntligt eller skriftligt efter PRAO:n.

Muntlig redovisning, i grupp och enskilt

Fram till jullovet förbereder eleverna muntliga redovisningar enligt genrepedagogikmodellen. Dels i grupp där de redovisar en instruktion gemensamt, dels enskilt där de redovisar tre olika favoritlåtar vid tre olika tillfällen i livet.


År 8 VT

Meningsbyggnad och satsdelar

Vi går igenom olika sätt att bygga meningar på, skillnad på bisats och huvudsats, liksom vad som är speciellt för de olika satsdelarna.

Argumenterande text

Vi arbetar med argumentation och argumenterande texter. Främst debattartiklar, men även krönikor. Eleverna skriver en egen kortare argumenterande text. Gärna i samband med att de läser om Sveriges politiska system i samhällskunskapen.

(Sportlov)

Poesi-tema

Vi har ett tema om poesi. Vad är speciellt för diktning förr och nu och vad skiljer dikter och sångtexter från andra texter.

Novellskrivning

Vi analyserar noveller som t.ex. Att döda ett barn och Ett halvt ark papper. Därefter skriver vi egna noveller enligt en färdig mall, som t.ex. Josef Sahlins Klippet. Detta är ett stort projekt som tar lång tid.

(Påsklov)

Svensk språkhistoria

Tiden fram till sommarlovet jobbar vi med: svensk språkhistoria. Hur svenskan utvecklats från vikingatiden till vår tid.


År 9 HT

Litteraturhistoria - realismen/modernismen, arbetarförfattarna och modernismen

Samtidigt som eleverna läser om kalla kriget till nutid i historia, läser och diskuterar vi några av de berättelser, dikter och sångtexter som är en del av den svenska litteraturhistorien, kopplade till författarnas samtid. Från Strindberg och Emilie Flygare-Carlén över Ivar Lo Johansson, Vilhelm Moberg och Moa Martinson och vidare in i Karin Boyes och Edith Södergrans texter.

Dialekter och sociolekter

Tiden fram till lovet jobbar vi med svenska dialekter, vilka framträdande drag de har och var de talas. Liksom vi även tar upp sociolekter.

(Mitterminslov)

Muntliga redogörelser

Vi övar på hur man diskuterar ämnen i grupp, både som ledare och som deltagare, som förberedelse inför nationella provets muntliga del.

Biografi

Fram till jullovet läser vi en biografi som Jag är Zlatan : Min historia (2011) eller Överlevare: att bli hel efter en trasig barndom av Elaine Eksvärd (2020), som inte behöver vara anpassad för ungdomar, tillsammans i helklass. Under veckorna kommer vi att både diskutera och skriva kring olika teman som biografin berör.


År 9 VT

Vinter POD

Vi gör en muntlig berättelse med musik kopplad till berättelsen. Samma idé som sommar/vinterpart på P1 Sveriges radio, fast kortare.

(Sportlov)

En lång och en kort novell

Vårterminen brukar huggas upp pga. nationella prov. Under den här perioden läser vi därför olika noveller, eller utdrag ur romaner, och gör läsförståelseövningar kopplade till texterna. Övningarna bör kunna genomföras under någon enstaka lektion. Noveller väljs från ett tema, till exempel Förintelsen och eleverna får sedan välja en lång eller en kort novell på det temat som de arbetar med läsförståelsefrågor till.

(Påsklov)

Roman

Vi läser en roman som inte behöver vara en ungdomsroman men som utspelar sig i modern tid, t.ex. Björnstad eller När hundarna kommer tillsammans i helklass. Under veckorna kommer vi att både diskutera och skriva kring olika teman som boken berör.Grundskolebokens uppdelning av betygskriterier i svenska 7-9, enligt Lgr22

BK1 Delta aktivt i en diskussion

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som (...) utvecklar samtalen och diskussionerna.

BK2 Argumentera (muntligt) för sin sak

Eleven framför åsikter med (...) underbyggda argument.

BK3 Leda en diskussion/muntlig framställning

Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med (...) fungerande struktur och innehåll och (...) anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

BK4 Skriva olika sorters texter

Eleven skriver olika slags texter med (...) språklig variation, (...) fungerande struktur och innehåll samt (...) anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang.

BK5 Stavning och grammatik

Eleven följer språkliga normer på ett (...) fungerande sätt.

BK6 Läsning och läsförståelse

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter (...) och visar (...) läsförståelse.

BK7 Sammanfattning

Dessutom sammanfattar eleven olika texter med (...) säkerhet.

BK8 Resonera om innehåll

Eleven för (...) resonemang om innehållet i olika texter.

BK9 Kunskap om skönlitteratur

Eleven visar också (...) kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

BK10 Källhantering

Eleven söker och väljer (...) information från olika källor och presenterar informationen på ett (...) fungerande sätt, med egna formuleringar, ämnesrelaterat språk samt citat och källhänvisningar.

BK11 Källvärdering

Eleven för (...) underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

BK12 Språkbruk

Eleven för utifrån givna exempel (...) resonemang om några aspekter av språk och språkbruk i Sverige och Norden.


Källor

https://www.skolverket.se/download/18.645f1c0e17821f1d15c2d99/1632772274017/Svenska.pdf