Åtgärder

SV planering för högstadiet

Från Skolbok

03282012Casa hogar niñas tlahuac22.JPG


År 7 HT

Lässtrategier och läsförståelse

De första veckorna går vi igenom olika lässtrategier och läser olika texttyper.

Lätt ungdomsroman

Vi läser en lättläst ungdomsroman, t.ex. Bröderna Lejonhjärta eller Alex Dogboy, eller en klassiker som Gullivers resoreller Robinson Crusoe tillsammans i helklass. Under veckorna kommer vi att både diskutera och skriva kring olika teman som boken berör.

(Mitterminslov)

Litteraturhistoria - Forntiden, antiken och medeltiden

Samtidigt som eleverna läser om antiken i religion och historia går vi igenom rötterna till vår litteratur. Från Gilgamesheposet, Sinuhe egyptierna och Mahbaharata, över Homeros diktning och vidare in i vikingarnas eddor.

Grammatik

Innan jullovet har vi grammatikveckor där vi bland annat går igenom ordklasserna.


År 7 VT

Faktatexter

Vi kommer att jobba med faktatexter. Hur en faktatext är uppbyggd och hur man skriver faktatexter. Efter detta kommer eleverna själva att få skriva en faktatext om t.ex. en nordisk barn- och ungdomsförfattare. Informationssökning och källkritik ingår i uppgiften.

Sagotema

Vi läser svenska sagor/grekiska sagor och eleverna får i uppgift att skriva en egen kortare saga där ett sagoväsen ska vara med.Sagan ska endera utspela sig i nutid, eller i sagotid och ha ett budskap till läsaren. En läxa läsaren ska lära sig.

(Sportlov)

Recension

Vi ser en spelfilm som även finns som bok och lär oss hur man skriver en bra filmrecension. De mer ambitiösa eleverna kan samtidigt skriva en bokrecension med jämförelser mellan film och bok. Filmen kan gärna vara kopplad till det eleverna läser i SO eller NO som: Tusen gånger starkare, Sandor slash Ida eller Sanning eller konsekvens om de t.ex. läser om hur det är att växa upp, i biologin eller i samhällskunskapen.

Show and tell

Eleverna får föremål, i skolan eller något de tagit hemifrån, som de sedan redovisar muntligt inför klassen.

(Påsklov)

Minoritetsspråken

I samband med att vi arbetar med Sveriges nationella minoriteter i samhällskunskapen arbetar vi med minoritetsspråk i svenskan.


År 8 HT

Litteraturhistoria - Renässansen, upplysningen och romantiken

I åttan och nian ligger tyngdpunkten på svensk litteraturhistoria och det är först nu det faktiskt går att urskilja en speciell tradition av litteraturhistoria. Från Peder Svarts krönika över Gustav Vasas resor i dalarna, över Bellman och ända fram till de första svenska feministernas diktning och novellskrivning.

Ungdomsroman

Vi läser en klassisk ungdomsroman, t.ex. Flugornas herre eller en roman som utspelar sig under världskrigen som Pojken med randig pyjamas eller Ulrike och kriget tillsammans i helklass. Under veckorna kommer vi att både diskutera och skriva kring olika teman som boken berör.

(Mitterminslov)

PRAO

Vi arbetar med PRAO, gärna tillsammans med samhällskunskapen, arbetsliv. Eleverna ska skriva ett personligt brev, ett CV och en PRAO rapport som redovisas muntligt eller skriftligt efter PRAO:n.

Lånord

Fram till jullovet fördjupar vi oss i olika lånord i det svenska språket och varifrån de kommer.


År 8 VT

Sökstrategier på Internet och på biblioteket

Vi går igenom olika sätt att söka efter information och fördjupar oss i hur vi känner igen vad som är falsk och vad som är sann information.I detta ingår ett studiebesök på närmaste större bibliotek.

Argumenterande text

Vi arbetar med argumentation och argumenterande texter. Främst debattartiklar, men även krönikor. Eleverna skriver en egen kortare argumenterande text. Gärna i samband med att de läser om Sveriges politiska system i samhällskunskapen.

(Sportlov)

Novellskrivning

Vi analyserar noveller som t.ex. Att döda ett barn och Ett halvt ark papper. Därefter skriver vi egna noveller enligt en färdig mall, som t.ex. Josef Sahlins Klippet. Detta är ett stort projekt som tar lång tid.

(Påsklov)

Svensk språkhistoria

Tiden fram till sommarlovet jobbar vi med: svensk språkhistoria, dialekter och sociolekter.


År 9 HT

Roman

Vi läser en roman som inte behöver vara en ungdomsroman, t.ex. Björnstad eller en roman som utspelar sig i modern tid som När hundarna kommer tillsammans i helklass. Under veckorna kommer vi att både diskutera och skriva kring olika teman som boken berör.

Litteraturhistoria - realismen/modernismen, arbetarförfattarna och modernismen

Samtidigt som eleverna läser om kalla kriget till nutid i historia, läser och diskuterar vi några av de berättelser, dikter och sångtexter som är en del av den svenska litteraturhistorien, kopplade till författarnas samtid. Från Strindberg och Emilie Flygare-Carlén över Ivar Lo Johansson, Vilhelm Moberg och Moa Martinson och vidare in i Karin Boyes och Edith Södergrans texter.

(Mitterminslov)

Vinter POD

Vi gör en muntlig berättelse med musik kopplad till berättelsen. Samma idé som sommar/vinterpart på P1 Sveriges radio, fast kortare.

Muntliga redogörelser

Fram till jullovet övar vi på hur man diskuterar ämnen i grupp, som förberedelse inför nationella provets muntliga del.


År 9 VT

Källkritik

Vad är en bra källa? Hur avgör man vad som är en bra och en dålig källa?

Faktatexter och skrivande efter uppsatsmall

Vi kommer att jobba med faktatexter. Hur en faktatext är uppbyggd och hur man skriver faktatexter. Efter detta kommer eleverna själva att få skriva en faktatext kopplad till det de arbetar med i SO eller NO. Informationssökning och källkritik ingår i uppgiften. Dessutom ingår korrekt källskrivning och källhänvisning i löpande text.

(Sportlov)

Novellracet

Vårterminen brukar huggas upp pga. nationella prov. Under den här perioden läser vi därför olika noveller, eller utdrag ur romaner, och gör läsförståelseövningar kopplade till texterna. Övningarna bör kunna genomföras under någon enstaka lektion.

(Påsklov)

Nordiska språk

Fram till sommarlovet arbetar vi med Nordiska språk.


UNIKUM:s uppdelning av kunskapskrav i svenska 7-9, enligt LGR11, reviderad 2018

KK1 Läsa med flyt

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter (...) genom att (...) välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

KK2 Läsförståelse

Genom att göra (...) sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven (...) läsförståelse.

KK3 Tolka och resonera om budskap

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra (...) resonemang om (...) budskap i olika verk.

KK4 Verket och upphovsmannen

Eleven kan också föra (...) resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.

KK5 Historiska och kulturella sammanhang

Eleven drar då (...) slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

KK6 Skriva texter

Eleven kan skriva olika slags texter med (...) språklig variation, (...) textbindning samt (...) fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

KK7 Berättande texter

De berättande texter eleven skriver innehåller (...) gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med (...) uppbyggnad.

KK8 Söka, välja ut och sammanställa

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från (...) källor och för då (...) resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

KK9 Sammanställningar

Sammanställningarna innehåller (...) beskrivningar och förklaringar, (...) ämnesrelaterat språk samt (...) fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

KK10 Kombinera text, estetiska uttryck och medier

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett (...) fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

KK11 Ge omdömen om och bearbeta text

Dessutom kan eleven ge (...) omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett (...) fungerande sätt.

KK12 Samtala och diskutera

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med (...) argument på ett sätt som (...) för samtalen och diskussionerna framåt.

KK13 Muntliga redogörelser

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra (...) muntliga redogörelser med (...) fungerande struktur och innehåll och (...) anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

KK14 Svenska språket och närliggande språk

Eleven kan föra (...) resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader


Källor

https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2018/laroplan-for-grundskolan-forskoleklassen-och-fritidshemmet-reviderad-2018

https://site.arstaskolan.se/17-18-7/grovplanering-svsva-ak-7/