Åtgärder

Geologi - mål i grundskolan

Från Skolbok

OBS - texten är kopplad till Lgr11


Geologi täcks inte upp inom det centrala innehållet över huvud taget i grundskolan, vilket är märkligt. Däremot tangerar man mål i både geografiämnet och teknikämnet genom att lära ut geologi med förklaring till hur olika bergarter skapats och hur hållfasta de är.

Tittar man närmare är det följande delar av det centralt innehållet och kunskapskraven som är tillämpliga:


4-6

Geografi CI

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.


Teknik CI

Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar

Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.


7-9

Geografi CI

Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.

Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.


Teknik CI

Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.

Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.

Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.


Gymnasiet, Geografi 1 (100p)

Det är först i gymnasiets undervisning i geografi man hittar en antydan till grundläggande undrvisning i geologi.

Där finns mål för all geografiundervisning och mål 1 är:

(Eleven ska ha) Kunskaper om geografiska processer och geografins begrepp, teorier och modeller.

och sedan finns CI mål 1 i Geografi 1

(Eleven ska utbildas i) Jordens naturgeografiska och geologiska byggnad, utveckling och förändring över tid och rum. Processer i mark, vatten och luft, hur de samverkar och ger upphov till varierande naturlandskap på jorden samt hur och varför de förändras över tid.

Något liknande finns inne i grundskolan, utan det verkar som om Skolverket tänkt sig att geologi utöver plattektonik är något man ska börja lära ut i gymnasiet. Inte i grundskolan.


Källor

LGR 11: https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2575.pdf%3Fk%3D2575

GY11 https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/geo/subject.htm?subjectCode=GEO&p=p&tos=gy


Åter till geografibokens register