Åtgärder

Geografi, tema år 9 - Känsliga områden

Från Skolbok

Centralt innehåll för temat

• Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.

• Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

• Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.

• På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.

• Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.

Samt, det som är relevant för temat:

• Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.


Del 1 repetition och förklaring av generella naturfenomen

Lektion 1 - Växthuseffekten - solen, solstrålningen och atmosfären

LGR11: Du skall kunna analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen

Elev: Du skall förstå hur solenergin påverkar jorden, atmosfären och de som lever på jorden.

Betygsnivåer
E C A
Du kan förklara att solstrålningen + växthusgaser är orsak till växthuseffekten och hur dessa påverkar varandra Du kan dessutom komma med förklaringar till varför den förvärras, hur den påverkas av jordytan och visa ett resonemang ur mer än en synvinkel Du kan dessutom visa att du förstår dig på växthuseffekten genom jämförelser med andra himlakroppar och förklara hur och varför växthuseffekten kan vara både bra och dålig. (överkurs) Du skall kunna besvara argument från klimatförnekare med argument i mer än ett led (därför att... eftersom...)

Länkar:

Växthuseffekten: http://grundskoleboken.se/wiki/V%C3%A4xthuseffekten

Överkurs - klimatförnekarna: http://grundskoleboken.se/wiki/V%C3%A4xthuseffekten_-_f%C3%B6rnekarna


Lektion 2 Växthuseffekten - vulkanernas roll

LGR11: Du skall kunna analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen

Elev: Du skall förstå vilken roll vulkaner spelar för att ge tillbaka koldioxid till atmosfären och vad som händer om kontinentaldriften upphör.

Betygsnivåer
E C A
Du kan visa att du vet att vulkaners koldioxid påverkar både växthuseffekten och livet i haven Du kan dessutom komma med förklaringar till hur mängden koldioxid i haven och luften påverkar på olika vis Du kan dessutom visa att du förstår dig på hur plattektoniken och växthuseffekten samverkar med argument i mer än ett led (därför att... eftersom...)

Länkar:

http://grundskoleboken.se/wiki/Kolcykeln_och_vulkaner


Lektion 3: Klimat - Poler, glaciärer och glaciärernas framtid

LGR 11: Du skall kunna analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen

Elev: Du skall förstå varför växthuseffekten påverkar poler och glaciärer mer än på andra ställen och hur det går att påverka avsmältningen.

Betygsnivåer
E C A
Du kan förklara vad en glaciär är. Du kan dessutom komma med förklaringar till varför vissa glaciärer växer snabbare än andra, liksom att glaciärer håller på att försvinna. Du kan dessutom visa att du förstår dig på avsmältningens effekt på Golfströmmens och vad som händer om glaciärerna på jorden smälter bort med argument i mer än ett led (därför att... eftersom...)

Länkar:

http://grundskoleboken.se/wiki/Glaci%C3%A4rer

http://grundskoleboken.se/wiki/Glaci%C3%A4rernas_framtid


Lektion 4: Klimat - Översvämningar

LGR11: Du skall kunna analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen

Elev: Du skall förstå hur växthuseffekten skapar värre oväder och mer regn. Hur alla kuster påverkas när haven stiger.

Betygsnivåer
E C A
Du kan förklara varför växthuseffekten skapar översvämningar och problem för både djur och väter vi ser som självklara i Sverige Du kan dessutom komma med förklaringar till hur översvämningar drabbar både storstäder i Sverige och andra länder, men även landsbygden Du kan dessutom visa att du förstår hur illa det går med städer längs jordens kuster i fattiga länder, men att det går att förhindra översvämningar i rika länder, med argument i mer än ett led (därför att... eftersom...)

Länkar:

http://grundskoleboken.se/wiki/V%C3%A4xthuseffekten_i_Sverige

Havsnivåhöjning: http://grundskoleboken.se/wiki/Havsniv%C3%A5h%C3%B6jning


Lektion 5: Klimat - Orkaner, oväder och vindar

LGR11: Du skall kunna analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen

Elev: Du skall veta skillnaden mellan orkan, tyfon och tornado och veta varför de uppstår och hur de påverkar mänsklig verksamhet.

Betygsnivåer
E C A
Du kan förklara vad som händer med vindar vid låg- och högtryck samt veta skillnaden mellan några olika vindar Du kan dessutom komma med förklaringar till hur corioliseffekten påverkar vindar, varför det finns regnskog vid ekvatorn men öken vid vändkretsarna och vad som händer med Hadleycellerna när jorden värms upp Du kan dessutom visa att du förstår hur orkaner, tyfoner och liknande uppstår, varför de blir allt farligare vid högre temperatur och hur de även kan påverka oss i Sverige med argument i mer än ett led (därför att... eftersom...)

Länkar

Vindar: http://grundskoleboken.se/wiki/Vindar

(Lämpligt tillfälle för ett läxförhör eller mindre prov på del 1)

Del 2 Hur haven drabbas

Lektion 6: Klimat - Verksamhet i Arktis

LGR 11: Du skall kunna utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen

Elev: Du skall förstå vad som egentligen händer med Arktis vid ökande temperatur och varför Arktis djurliv drabbas så hårt, liksom de urfolk som livnär sig på naturen i Arktis.

Betygsnivåer
E C A
Du kan förklara i stora drag hur djur och växter drabbas när Arktis värms upp Du kan dessutom komma med förklaringar till varför det påverkar urbefolkningen så negativt Du kan dessutom visa att du förstår dig på hur oljeborrning, fiske och yttransporter kan vara förödande för naturen i Arktis med argument i mer än ett led (därför att... eftersom...)


Länkar

http://grundskoleboken.se/wiki/Ett_isfritt_Arktis

http://grundskoleboken.se/wiki/Oljekatastrofer


Lektion 7: Klimat - Övärldar

LGR11: Du skall kunna utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen

Elev: Du skall förstå vad som händer på lågt liggande önationer i nutid när havets yta stiger och jämföra med forntiden.

Betygsnivåer
E C A
Du visar att du vet att öar och länder dränkts förr i historien och hur det gått till, liksom varför atoller och korallöar drabbas hårdare än andra öar. Du kan dessutom komma med förklaringar varför växthuseffekten och rovdrift gjort det svårare för människor att överleva på korallöar, förutom havsnivåhöjningen Du kan dessutom visa att du förstår dig på varför världen vänder ryggen till önationerna och låter dem dö med argument i mer än ett led (därför att... eftersom...)


Länkar

http://grundskoleboken.se/wiki/De_som_dr%C3%A4nks_f%C3%B6rst

Lektion 8: Klimat - Korallrev

LGR11: Du skall kunna utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen

Elev: Du skall förstå vad som händer med världens korallrev när havsytan höjs och haven värms upp, och varför det är en katastrof.

Betygsnivåer
E C A
Du visar att du vet att koraller drabbas hårt både av att temperaturen i haven går upp, att PH-värdet sjunker och att havsnivån höjs. Du kan dessutom komma visa att du förstår hur viktiga korallreven är för allt liv i havet, men också för mänsklig verksahet. Du kan dessutom visa med argument i mer än ett led (därför att... eftersom...) att det finns lösningar för att minska skadorna på reven, hur det går till rent ekonomiskt, åtminstone de skador som orsakas av fattigdom.


Länkar:

http://grundskoleboken.se/wiki/Korallblekning

Lektion 9: Klimat - Östersjön

LGR11: Du skall kunna utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen

Elev: Du skall förstå varför växthuseffekten gör Östersjön varmare och hur det påverkar både djurlivet i Östersjön och de som livnär sig på det Östersjön ger.


Betygsnivåer
E C A
Du visar att du vet hur övergödning + ökad temperatur orsakar massdöd på bottnarna och algblomning på ytan Du kan dessutom visa på hur fisket påverkas av både växthuseffekt, rovdrift och en allt lägre salthalt Du kan dessutom visa med exempel att det går att förbättra delar av Östersjön, och hur det skall gå till, med argument i mer än ett led (därför att... eftersom...)


Länkar:

http://grundskoleboken.se/wiki/%C3%96stersj%C3%B6n_-_ett_hav_i_kris

(Lämpligt tillfälle för ett läxförhör eller mindre prov på del 2)

Del 3 Hur människor på land drabbas

Lektion 10: Klimat - ökenspridning 1/2

LGR11: Du skall kunna utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen

Elev: Du skall förstå varför jordens öknar ökar i yta på bekostnad av annat land med en särskild tyngdpunkt på Sahelområdet i Afrika.

Länkar:

(ATT GÖRA!) Skriv kapitel om ökenspridning med separat del om Sahel.


Lektion 11: Klimat - ökenspridning 2/2

LGR11: Du skall kunna utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen

Elev: Du skall förstå varför jordens öknar ökar i yta på bekostnad av annat land, och hur skadan kan minskas. Särskild betoning på den gröna muren i Sahel.

Länkar:

(ATT GÖRA!) Skriv kapitel om hur ökenspridningen kan minskas med en separat del om Sahels gröna mur.


Lektion 12: Klimat - svält 1/2

LGR11: Du skall kunna utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen

Elev: Du skall förstå hur människor ökat skördarnas storlek genom tiderna men hur växthuseffekten nu gör att världens skördar minskar och hur det orsakar svält.

Länkar:

Gröna revolutionen: http://grundskoleboken.se/wiki/Den_gr%C3%B6na_revolutionen


Lektion 13: Klimat - svält 2/2

LGR11: Du skall kunna utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen

Du skall förstå hur växthuseffektens påverkan på skördarnas storlek går att minska eller förhindra.

Länkar:

(ATT GÖRA!) Skriv kapitel om nya grödor och hur man kan undvika svält med gammal teknik.


Lektion 14: Klimat - krig

LGR11: Du skall kunna utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen

Elev: Du skall förstå hur växthuseffekten orsakar migrationsströmmar som i sin tur kan skapa konflikter.

Länkar:

Emigration: http://grundskoleboken.se/wiki/Emigration_och_immigration

(ATT GÖRA!) Skriv kapitel om hur vattenbrist och matbrist varit orsak till kriget i Syrien och andra krig i modern tid.


Lektion 15: Vad kan vi göra? - Sverige

LGR11: Du skall kunna värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Elev: Du skall kunna föra fram olika förslag på hur problem som orsakas av växthuseffekten kan mildras eller förhindras i Sverige.

Länkar:

(Eleven får jobba självständigt utifrån tidigare kunskaper.)


Lektion 16: Vad kan vi göra? - Världen

LGR11: Du skall kunna värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Elev: Du skall kunna föra fram olika förslag på hur problem som orsakas av växthuseffekten kan mildras eller förhindras i Världen.

Länkar:

(ATT GÖRA!) Skriv kapitel om tre länder som kommer att drabbas hårt (Pakistan, Filippinerna, Irak) och åt eleverna utgå från dem.


(Lämpligt tillfälle för ett läxförhör eller mindre prov på del 3)

Åter till geografibokens register