Åtgärder

Tema - Sydeuropa

Från Skolbok

Version från den 18 maj 2023 kl. 06.46 av Ingemar (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)

introduktion

Mycket av de du läser i historia i år 7 utspelar sig i Sydeuropa. I det ingår: de första jordbrukarna, Minoernas Kreta, Mykene och kampen om Troja, antikens Grekland med rivaliteten mellan Aten och Sparta, Fenicierna, Alexander den store och Hellenismen och slutligen antikens Rom som spred kulturen från södra Europa till resten av Europa.

Eftersom så mycket av historieämnet utspelar sig i Sydeuropa är det bara en fördel om delar av geografiämnet också tar upp Sydeuropa, varför det ser ut som det gör och de naturliga orsakerna till olika händelser under historien.

Tanken är att ni först går igenom ett kapitel i läroboken som beskriver ett fenomen i allmänhet, som jordförstörelse och ökenspridning, för att sedan läsa om hur samma fenomen ser ut på plats, i Sydeuropa.

Och vad är Sydeuropa under en tid när inte våra moderna länder fanns? Det är den del av Europa som avgränsas av Medelhavet i söder, Atlanten i väster och Svarta havet i öster. I norr avgränsas det av bergskedjorna Pyrenéerna och Alperna, för att sedan avgränsas av floden Donau i nordost, efter att floden runnit förbi Alperna.


Lektionsplan

Kapitlen ur läroboken är bara förslag, kopplade till Fundament Geografi 7-9, stadieboken. Just när det gäller teman är det bra med stadieböcker eftersom det går att hoppa mellan kapitel för att välja kapitel som passar till de olika lektionerna i temat. Måste man använda Fundament? Nej, det centrala innehållet är ju samma för alla förlag så det går säkert bra att hitta motsvarande kapitel i andra geografiböcker.

1 Fundament - kapitel 5 om Europa, inklusive Sydeuropa.
2 Tema - Sydeuropas kartor Namngeografi. Gå igenom namn på viktiga länder. städer, hav osv. som används både i geografiämnet och andra SO-ämnen under temats gång. Där ingår även viktiga historiska kartor.
3 Fundament - kapitel 6 Varför spred vi ut oss, samt kapitel 7 Folkförflyttningar
4 Tema - Sydeuropa, tidig migration Hur människor rört sig längs Medelhavets norra kust under stenåldern och in i bronsåldern. lektionen kan kombineras med Minoernas Kreta, Svarthavskustens kolonisation, Indoeuropéernas expansion och/eller Egyptens storhetstid i historieämnet.
5 Fundament - kapitel 14 om sårbara platser
6 Tema - Sydeuropa, vulkaner och jordbävningar Inre krafter, hur har vulkaner och jordbävningar påverkat de som lever i Sydeuropa och varför är området så geologiskt aktivt.
7 Fundament - kapitel 6 Varför spred vi ut oss, delen om städer
8 Tema - Sydeuropa, stadsstater Stadsstater och von Thunens ringar. Teorier om vad en stad egentligen är. Lektionen kan kombineras med stadsstaterna i antikens Grekland i historia och definition av vad demokrati är i samhällskunskapen. Liksom den grekiska gudavärlden i religionsämnet.
9 Fundament - kapitel 16 intressekonflikter
10 Tema - Sydeuropa, markförstöring Om hur Greklands skogar omvandlats till dagens nästan ökenlika klimat.
11 Fundament - kapitel 9 transporter och globalisering
12 Tema - Sydeuropa, handel, handelsvägar och värdekedjor Handel, handelsvägar och värdekedjor då och nu. Lektionen kan följas av feniciernas roll i Medelhavet, liksom Alexander den store och Hellenismen i historieämnet.
13 Fundament - kapitel 7 Folkförflyttningar samt kapitel 4 om klimatzonerna liksom kapitel 16 om intressekonflikter
14 Tema - Sydeuropa, klimat, resurser och imperiebyggande Stormaktens råvaror och resurser, vad krävs för att skapa ett imperium. Lektionen kan fortsätta med Roms uppgång och fall i historieämnet, tillsammans med folkvandringstiden. Gå samtidigt igenom det som är speciellt för medelhavsklimatet.

1


2

3

CI Lgr22

Det finns lite olika delar i det centrala innehållet som passar in i temat.

Geografiska förhållanden, mönster och processer

Namn och läge på platser och regioner som är relevanta för studierna av geo­grafiska förhållanden, mönster, processer och hållbarhetsfrågor. = ingår i första lektionen. Eleverna har dessutom redan lärt sig världens geografi i mellanstadiet så detta blir en repetition.

Jordens endogena och exogena processer, samt hur dessa formar och förän­drar landskapet. = Den delen täcks väl in av vulkaner, jordbävningar och markförstörelse.

Rumslig utbredning av sårbara platser på jorden, till exempel områden som riske­rar att återkommande drabbas av översvämningar, torka eller jord­bäv­ningar. Hur samhällsplanering och människans verksamheter påverkar sår­barhet och hur risker kan förebyggas. = kusterna drabbas ofta av både jordbävningar och tsunamis.

Globala produktions- och konsumtionsmönster samt flöden av varor och tjäns­ter. = Fenicier, greker och romare var allihop expansiva och utökade sina landområden, men fenicierna var tveklöst bäst på handel och romarna de bästa imperiebyggarna.

Orsaker till och konsekvenser av demografiska mönster och förändringar: be­folknings­fördelning, befolkningsutveckling, migrationsmönster och urba­nisering. = här ingår både varför människor bosätter sig på ett ställe, liksom vad en stad har för funktion.


Hållbar utveckling

Vad klimat är och faktorer som påverkar klimatet. Människans påverkan på klimatet och konsekvenser av klimatförändringar för människa, sam­hälle och natur i olika delar av världen. = specifikt medelhavsklimatet gås igenom.

Människors tillgång till och användning av förnybara och icke-förnybara natur­resurser och hur det påverkar människans livsmiljöer. Intresse­kon­flik­ter kring naturresurser. = ingår framförallt i lektionerna om vad en skapandet av ett imperium, som Rom, kräver i form av råvaror.

Samband mellan ekonomisk och social levnadsstandard och faktorer som de­mo­grafi, jämställdhet, utbildning och naturresurser. = (kan säkert bakas in någonstans?)

Lokalt, regionalt och globalt arbete för att främja hållbar utveckling. = (ingår ej i temat)


Geografins metoder och verktyg

Digitala och analoga kartors uppbyggnad samt olika kartprojektioner och deras egenskaper. Geografiska informationssystem (GIS) och exempel på hur de används i samhället. = eleverna ska göra egna kartor utifrån temat.

Beskrivningar och analyser av platser och regioner med hjälp av kartor, enk­la former av GIS, fältstudier och andra geografiska källor, metoder, verk­tyg och begrepp. = denna punkt är själva temat.