Åtgärder

Religion, planering 7-9 enligt lgr 11 och 2021 års läroplan

Från Skolbok

Version från den 14 augusti 2020 kl. 15.12 av Ingemar (Diskussion | bidrag)

Årshjul enligt 2011/18 års CI

År 7

(Tyngdpunkt på medmänsklighet och forntida religioner)
(Begrepp)
Riter och traditioner, och hur de formar en identitet
Hur religionen formar en livsstil
Religionens roll i samhället/konflikter
Religionens förändring över tid
Etiska begrepp i religionen kopplat till mänskliga rättigheter


År 8

(Tyngdpunkt på likheter och skillnader i de abrahamitiska religionerna)
Bibeln
Abrahamitiska religionernas gemensamma historia
Kristendomens grenar
Kristendomen i Sverige
Religionskonflikter, sexualitet och jämställdhet
Livsfrågor i religion och populärkultur


År 9

(Tyngdpunkt på österländska religionerna samt sekularisering kontra nyandlighet)
Världsreligionerna: historia/tankegångar/urkunder
Etik och moraliska dilemman
Tolkning och bruk av religion i dagens samhället
Människosynen i olika religioner
Nya religiösa rörelser
Sekulära rörelser som Humanism

KK1 Eleven har [...] kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att [...] centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.

KK2 Dessutom för eleven [...] resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.

KK3 Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva [...] samband med [...] underbyggda resonemang.

KK4 Eleven kan också föra [...] resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som [...] för resonemanget framåt.

KK5 Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra [...] underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett […] fungerande sätt.

KK6 Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i [...] fungerande sätt samt för [...] underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Årshjul enligt 2021 års CI

År 7

Vad klimat är och faktorer som påverkar klimatet. (6 lektioner)
Människans påverkan på klimatet och konsekvenser av klimatförändringar för människa, samhälle och natur i olika delar av världen. (6 lektioner)
Digitala och analoga kartors uppbyggnad samt olika kartprojektioner och deras egenskaper. (5 lektioner)
Geografiska informationssystem (GIS) och exempel på hur de används i samhället. (2 lektioner)
Namn och läge på platser och regioner som är relevanta för studierna av geografiska förhållanden, mönster, processer och hållbarhetsfrågor. (Afrika och Sydamerika, repetition av det viktigaste i Europa från mellanstadiet) (6 lektioner)


År 8

Globala produktions- och konsumtionsmönster samt flöden av varor och tjänster. (3 lektioner)
Orsaker till och konsekvenser av demografiska mönster och förändringar; befolkningsfördelning, befolkningsutveckling, migrationsmönster och urbanisering. (6 lektioner)
Samband mellan ekonomisk och social levnadsstandard och faktorer som demografi, utbildning och naturresurser. (4 lektioner)
Lokalt, regionalt och globalt arbete för att främja hållbar utveckling. (3 lektioner)
Beskrivningar och analyser av platser och regioner med hjälp av kartor, enkla former av GIS, fältstudier och andra geografiska källor, metoder, verktyg och begrepp. (4 lektioner)
Namn och läge på platser och regioner som är relevanta för studierna av geografiska förhållanden, mönster, processer och hållbarhetsfrågor. (Nordamerika och Oceanien) (5 lektioner)


År 9

Jordens endogena och exogena processer, samt hur dessa formar och förändrar landskapet. (4 lektioner)
Rumslig utbredning av sårbara platser på jorden, till exempel områden som riskerar att återkommande drabbas av översvämningar, torka eller jordbävningar. (6 lektioner)
Hur samhällsplanering och människans verksamheter påverkar sårbarhet och hur risker kan förebyggas. (2 lektioner)
Människors tillgång till och användning av förnybara och icke-förnybara naturresurser och hur det påverkar människans livsmiljöer. (4 lektioner)
Intressekonflikter kring naturresurser. (4 lektioner)
Namn och läge på platser och regioner som är relevanta för studierna av geografiska förhållanden, mönster, processer och hållbarhetsfrågor. (Asien och Antarktis) (5 lektioner)

GE - Kunskapskrav, utan värdeord, matris enligt Grundskoleboken:

KK1 Eleven visar [...] kunskaper om geografiska förhållanden, mönster och processer.

KK2 Eleven för [...] resonemang om orsaker till geografiska mönster och processer samt om deras konsekvenser för människa, samhälle och natur.

KK3 Eleven visar även [...] kunskaper om namn och lägen på relevanta platser och regioner i olika delar av världen.

KK4 Eleven visar [...] kunskaper om miljö- och utvecklingsfrågor.

KK5 Eleven för också [...] resonemang om åtgärder för att främja hållbar utveckling utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv.

KK6 Eleven använder geografins metoder och verktyg på ett [...] sätt för att utifrån geografiska frågor beskriva och analysera förhållanden på olika platser och i olika regioner.