Åtgärder

Skillnad mellan versioner av "Religion, planering 7-9 enligt lgr 11 och 2021 års läroplan"

Från Skolbok

m
m
Rad 57: Rad 57:
 
'''År 7'''
 
'''År 7'''
  
:Vad klimat är och faktorer som påverkar klimatet. ''(6 lektioner)''
+
:'''Likheter och skillnader i religiösa tolkningar och praktiker mellan och inom olika religioner.''' Huvudinriktningar inom kristendom och andra religioner. ''(4 lektioner)''
:Människans påverkan på klimatet och konsekvenser av klimatförändringar för människa, samhälle och natur i olika delar av världen. ''(6 lektioner)''
+
:Vad religion och livsåskådning kan betyda för människors behov av mening, gemenskap, identitet och förståelse av omvärlden. ''(6 lektioner)''
:Digitala och analoga kartors uppbyggnad samt olika kartprojektioner och deras egenskaper. ''(5 lektioner)''
+
:'''Religionernas uppkomst, spridning''' och geografiska utbredning i dag. ''(10 lektioner, religionshistoria)''  
:Geografiska informationssystem (GIS) och exempel på hur de används i samhället. ''(2 lektioner)''
+
:Tolkning av och samtal om religiös och livsåskådningsmässig symbolik och mening i Bibeln och andra religiösa urkunder, samt i ritualer och estetiska uttryck.''(5 lektioner)''
:Namn och läge på platser och regioner som är relevanta för studierna av geografiska förhållanden, mönster, processer och hållbarhetsfrågor. (Afrika och Sydamerika, repetition av det viktigaste i Europa från mellanstadiet) ''(6 lektioner)''
+
 
  
  
 
'''År 8'''
 
'''År 8'''
  
:Globala produktions- och konsumtionsmönster samt flöden av varor och tjänster. ''(3 lektioner)''
+
:Centrala tankegångar inom '''kristendom, islam, judendom''', hinduism och buddhism. ''(4 lektioner)''
:Orsaker till och konsekvenser av demografiska mönster och förändringar; befolkningsfördelning, befolkningsutveckling, migrationsmönster och urbanisering. ''(6 lektioner)''
+
:Religionernas uppkomst, spridning '''och geografiska utbredning i dag'''. ''(1 lektion)''
:Samband mellan ekonomisk och social levnadsstandard och faktorer som demografi, utbildning och naturresurser. ''(4 lektioner)''
+
:Likheter och skillnader i religiösa tolkningar och praktiker mellan och inom olika religioner. '''Huvudinriktningar inom kristendom och andra religioner.''' ''(9 lektioner, 3/abrahamitisk)''
:Lokalt, regionalt och globalt arbete för att främja hållbar utveckling. ''(3 lektioner)''
+
:Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering i det svenska samhället. Religionens betydelse i samhället i Sverige jämfört med några andra delar av världen. ''(4 lektioner)''
:Beskrivningar och analyser av platser och regioner med hjälp av kartor, enkla former av GIS, fältstudier och andra geografiska källor, metoder, verktyg och begrepp. ''(4 lektioner)''
+
:Kritisk granskning av hur religion och religiositet framställs och representeras på olika sätt i media och i andra sammanhang och hur det kan påverka individer och samhället i stort. ''(3 lektioner)''
:Namn och läge på platser och regioner som är relevanta för studierna av geografiska förhållanden, mönster, processer och hållbarhetsfrågor. (Nordamerika och Oceanien) ''(5 lektioner)''
+
:Konflikter och samförstånd mellan olika religiösa och olika sekulära synsätt, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på kvinnors och mäns roller. ''(4 lektioner)''
  
  
 
'''År 9'''
 
'''År 9'''
  
:Jordens endogena och exogena processer, samt hur dessa formar och förändrar landskapet. ''(4 lektioner)''
+
:Centrala tankegångar inom kristendom, islam, judendom, '''hinduism och buddhism'''. ''(7 lektioner 3/hinduism/buddhism + 1 övriga som jainism/sikhism)''
:Rumslig utbredning av sårbara platser på jorden, till exempel områden som riskerar att återkommande drabbas av översvämningar, torka eller jordbävningar. ''(6 lektioner)''
+
:Orientering om sekulära livsåskådningar och livshållningar, till exempel humanism och ateism. ''(4 lektioner)''
:Hur samhällsplanering och människans verksamheter påverkar sårbarhet och hur risker kan förebyggas. ''(2 lektioner)''
+
:Grundprinciper inom några etiska modeller, till exempel konsekvensetik och pliktetik. ''(6 lektioner)''
:Människors tillgång till och användning av förnybara och icke-förnybara naturresurser och hur det påverkar människans livsmiljöer. ''(4 lektioner)''
+
:Analys av och reflektion över etiska frågor utifrån elevernas egna argument samt utifrån tolkningar inom religioner och andra livsåskådningar och utifrån etiska modeller. Sådana frågor kan till exempel handla om frihet, rättvisa och solidaritet. ''(4 lektioner)''
:Intressekonflikter kring naturresurser. ''(4 lektioner)''
+
:Samtal om och reflektion över livsfrågor utifrån elevernas egna tankar samt utifrån tolkningar inom religioner och andra livsåskådningar. Sådana frågor kan till exempel handla om identitet, kärlek, sexualitet och meningen med livet. ''(4 lektioner)''
:Namn och läge på platser och regioner som är relevanta för studierna av geografiska förhållanden, mönster, processer och hållbarhetsfrågor. (Asien och Antarktis) ''(5 lektioner)''
 
 
<hr>
 
<hr>
'''GE - Kunskapskrav, utan värdeord, matris enligt Grundskoleboken:'''
+
'''RE - Kunskapskrav, utan värdeord, matris enligt Grundskoleboken:'''
  
 
KK1
 
KK1

Versionen från 14 augusti 2020 kl. 15.36

Årshjul enligt 2011/18 års CI

År 7

(Tyngdpunkt på medmänsklighet och forntida religioner)
(Begrepp)
Riter och traditioner, och hur de formar en identitet
Hur religionen formar en livsstil
Religionens roll i samhället/konflikter
Religionens förändring över tid
Etiska begrepp i religionen kopplat till mänskliga rättigheter


År 8

(Tyngdpunkt på likheter och skillnader i de abrahamitiska religionerna)
Bibeln
Abrahamitiska religionernas gemensamma historia
Kristendomens grenar
Kristendomen i Sverige
Religionskonflikter, sexualitet och jämställdhet
Livsfrågor i religion och populärkultur


År 9

(Tyngdpunkt på österländska religionerna samt sekularisering kontra nyandlighet)
Världsreligionerna: historia/tankegångar/urkunder
Etik och moraliska dilemman
Tolkning och bruk av religion i dagens samhället
Människosynen i olika religioner
Nya religiösa rörelser
Sekulära rörelser som Humanism

KK1 Eleven har [...] kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att [...] centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.

KK2 Dessutom för eleven [...] resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.

KK3 Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva [...] samband med [...] underbyggda resonemang.

KK4 Eleven kan också föra [...] resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som [...] för resonemanget framåt.

KK5 Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra [...] underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett […] fungerande sätt.

KK6 Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i [...] fungerande sätt samt för [...] underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Årshjul enligt 2021 års CI

År 7

Likheter och skillnader i religiösa tolkningar och praktiker mellan och inom olika religioner. Huvudinriktningar inom kristendom och andra religioner. (4 lektioner)
Vad religion och livsåskådning kan betyda för människors behov av mening, gemenskap, identitet och förståelse av omvärlden. (6 lektioner)
Religionernas uppkomst, spridning och geografiska utbredning i dag. (10 lektioner, religionshistoria)
Tolkning av och samtal om religiös och livsåskådningsmässig symbolik och mening i Bibeln och andra religiösa urkunder, samt i ritualer och estetiska uttryck.(5 lektioner)


År 8

Centrala tankegångar inom kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism. (4 lektioner)
Religionernas uppkomst, spridning och geografiska utbredning i dag. (1 lektion)
Likheter och skillnader i religiösa tolkningar och praktiker mellan och inom olika religioner. Huvudinriktningar inom kristendom och andra religioner. (9 lektioner, 3/abrahamitisk)
Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering i det svenska samhället. Religionens betydelse i samhället i Sverige jämfört med några andra delar av världen. (4 lektioner)
Kritisk granskning av hur religion och religiositet framställs och representeras på olika sätt i media och i andra sammanhang och hur det kan påverka individer och samhället i stort. (3 lektioner)
Konflikter och samförstånd mellan olika religiösa och olika sekulära synsätt, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på kvinnors och mäns roller. (4 lektioner)


År 9

Centrala tankegångar inom kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism. (7 lektioner 3/hinduism/buddhism + 1 övriga som jainism/sikhism)
Orientering om sekulära livsåskådningar och livshållningar, till exempel humanism och ateism. (4 lektioner)
Grundprinciper inom några etiska modeller, till exempel konsekvensetik och pliktetik. (6 lektioner)
Analys av och reflektion över etiska frågor utifrån elevernas egna argument samt utifrån tolkningar inom religioner och andra livsåskådningar och utifrån etiska modeller. Sådana frågor kan till exempel handla om frihet, rättvisa och solidaritet. (4 lektioner)
Samtal om och reflektion över livsfrågor utifrån elevernas egna tankar samt utifrån tolkningar inom religioner och andra livsåskådningar. Sådana frågor kan till exempel handla om identitet, kärlek, sexualitet och meningen med livet. (4 lektioner)

RE - Kunskapskrav, utan värdeord, matris enligt Grundskoleboken:

KK1 Eleven visar [...] kunskaper om religioner och andra livsåskådningar.

KK2 Eleven för [...] resonemang om likheter och skillnader i centrala tankegångar och religiösa praktiker mellan och inom olika religioner samt om vad religion och livsåskådning kan betyda för människor.

KK3 Eleven för [...] resonemang om frågor som rör relationen mellan religion och samhälle utifrån ett kritiskt förhållningssätt.

KK4 Eleven för [...] resonemang om etik, moraliska frågor och livsfrågor utifrån olika perspektiv.