Åtgärder

Skillnad mellan versioner av "Religion, planering 7-9 enligt lgr 11 och 2021 års läroplan"

Från Skolbok

(Skapade sidan med '<div class="row"> <div class="large-6 columns"> ==Årshjul enligt 2011/18 års CI== '''År 7''' :Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samt...')
 
m
 
(4 mellanliggande versioner av samma användare visas inte)
Rad 5: Rad 5:
 
'''År 7'''
 
'''År 7'''
  
:Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
+
:''(Tyngdpunkt på medmänsklighet och forntida religioner)''
:Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
+
:(Begrepp)
:Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
+
:Riter och traditioner, och hur de formar en identitet
:Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
+
:Hur religionen formar en livsstil
:Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
+
:Religionens roll i samhället/konflikter
 +
:Religionens förändring över tid
 +
:Etiska begrepp i religionen kopplat till mänskliga rättigheter
  
  
 
'''År 8'''
 
'''År 8'''
  
:Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
+
:''(Tyngdpunkt på likheter och skillnader i de abrahamitiska religionerna)''
:Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
+
:Bibeln
:Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
+
:Abrahamitiska religionernas gemensamma historia
:Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
+
:Kristendomens grenar
:Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
+
:Kristendomen i Sverige
:Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
+
:Religionskonflikter, sexualitet och jämställdhet
:Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.
+
:Livsfrågor i religion och populärkultur
  
  
 
'''År 9'''
 
'''År 9'''
  
:Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
+
:''(Tyngdpunkt på österländska religionerna samt sekularisering kontra nyandlighet)''
:Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
+
:Världsreligionerna: historia/tankegångar/urkunder
:På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
+
:Etik och moraliska dilemman
:Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark. (inkl. landgrabbing och de sju odlingssätten)
+
:Tolkning och bruk av religion i dagens samhället
:Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
+
:Människosynen i olika religioner
<hr>
+
:Nya religiösa rörelser
'''GE - Kunskapskrav, utan värdeord, matris enligt Unikum:'''
+
:Sekulära rörelser som Humanism
  
 
KK1
 
KK1
Eleven har [...] kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra [...] resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
+
Eleven har [...] kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att [...] centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  
 
KK2
 
KK2
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett [...] fungerande sätt.
+
Dessutom för eleven [...] resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  
 
KK3
 
KK3
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då [...] geografiska mönster av handel och kommunikation samt för [...] underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
+
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva [...] samband med [...] underbyggda resonemang.
  
 
KK4
 
KK4
Eleven för [...] underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
+
Eleven kan också föra [...] resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som [...] för resonemanget framåt.
  
 
KK5
 
KK5
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett [...] fungerande sätt, samt för [...] underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
+
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra [...] underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett […] fungerande sätt.
  
 
KK6
 
KK6
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett [...] sätt.
+
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i [...] fungerande sätt samt för [...] underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 
 
KK7
 
Eleven har [...] kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med [...] säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
 
 
 
KK8
 
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för [...] underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
 
 
</div><!--CELL 1 -->
 
</div><!--CELL 1 -->
 
<div class="large-6 columns">
 
<div class="large-6 columns">
Rad 61: Rad 57:
 
'''År 7'''
 
'''År 7'''
  
:Vad klimat är och faktorer som påverkar klimatet. ''(6 lektioner)''
+
:''(Tyngdpunkt på medmänsklighet och forntida religioner)''
:Människans påverkan på klimatet och konsekvenser av klimatförändringar för människa, samhälle och natur i olika delar av världen. ''(6 lektioner)''
+
:'''Likheter och skillnader i religiösa tolkningar och praktiker mellan och inom olika religioner.''' Huvudinriktningar inom kristendom och andra religioner. ''(4 lektioner)''
:Digitala och analoga kartors uppbyggnad samt olika kartprojektioner och deras egenskaper. ''(5 lektioner)''
+
:'''Religionernas uppkomst, spridning''' och geografiska utbredning i dag. ''(10 lektioner, religionshistoria)''  
:Geografiska informationssystem (GIS) och exempel på hur de används i samhället. ''(2 lektioner)''
+
:Vad religion och livsåskådning kan betyda för människors behov av mening, gemenskap, identitet och förståelse av omvärlden. ''(6 lektioner)''
:Namn och läge på platser och regioner som är relevanta för studierna av geografiska förhållanden, mönster, processer och hållbarhetsfrågor. (Afrika och Sydamerika, repetition av det viktigaste i Europa från mellanstadiet) ''(6 lektioner)''
+
:Tolkning av och samtal om religiös och livsåskådningsmässig symbolik och mening i Bibeln och andra religiösa urkunder, samt i ritualer och estetiska uttryck.''(5 lektioner)''
 +
 
  
  
 
'''År 8'''
 
'''År 8'''
  
:Globala produktions- och konsumtionsmönster samt flöden av varor och tjänster. ''(3 lektioner)''
+
:''(Tyngdpunkt på likheter och skillnader i de abrahamitiska religionerna)''
:Orsaker till och konsekvenser av demografiska mönster och förändringar; befolkningsfördelning, befolkningsutveckling, migrationsmönster och urbanisering. ''(6 lektioner)''
+
:Centrala tankegångar inom '''kristendom, islam, judendom''', hinduism och buddhism. ''(4 lektioner)''
:Samband mellan ekonomisk och social levnadsstandard och faktorer som demografi, utbildning och naturresurser. ''(4 lektioner)''
+
:Religionernas uppkomst, spridning '''och geografiska utbredning i dag'''. ''(1 lektion)''
:Lokalt, regionalt och globalt arbete för att främja hållbar utveckling. ''(3 lektioner)''
+
:Likheter och skillnader i religiösa tolkningar och praktiker mellan och inom olika religioner. '''Huvudinriktningar inom kristendom och andra religioner.''' ''(9 lektioner, 3/abrahamitisk)''
:Beskrivningar och analyser av platser och regioner med hjälp av kartor, enkla former av GIS, fältstudier och andra geografiska källor, metoder, verktyg och begrepp. ''(4 lektioner)''
+
:Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering i det svenska samhället. Religionens betydelse i samhället i Sverige jämfört med några andra delar av världen. ''(4 lektioner)''
:Namn och läge på platser och regioner som är relevanta för studierna av geografiska förhållanden, mönster, processer och hållbarhetsfrågor. (Nordamerika och Oceanien) ''(5 lektioner)''
+
:Kritisk granskning av hur religion och religiositet framställs och representeras på olika sätt i media och i andra sammanhang och hur det kan påverka individer och samhället i stort. ''(3 lektioner)''
 +
:Konflikter och samförstånd mellan olika religiösa och olika sekulära synsätt, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på kvinnors och mäns roller. ''(4 lektioner)''
  
  
 
'''År 9'''
 
'''År 9'''
  
:Jordens endogena och exogena processer, samt hur dessa formar och förändrar landskapet. ''(4 lektioner)''
+
:''(Tyngdpunkt på österländska religionerna samt sekularisering kontra nyandlighet)''
:Rumslig utbredning av sårbara platser på jorden, till exempel områden som riskerar att återkommande drabbas av översvämningar, torka eller jordbävningar. ''(6 lektioner)''
+
:Centrala tankegångar inom kristendom, islam, judendom, '''hinduism och buddhism'''. ''(7 lektioner 3/hinduism/buddhism + 1 övriga som jainism/sikhism)''
:Hur samhällsplanering och människans verksamheter påverkar sårbarhet och hur risker kan förebyggas. ''(2 lektioner)''
+
:Orientering om sekulära livsåskådningar och livshållningar, till exempel humanism och ateism. ''(4 lektioner)''
:Människors tillgång till och användning av förnybara och icke-förnybara naturresurser och hur det påverkar människans livsmiljöer. ''(4 lektioner)''
+
:Grundprinciper inom några etiska modeller, till exempel konsekvensetik och pliktetik. ''(6 lektioner)''
:Intressekonflikter kring naturresurser. ''(4 lektioner)''
+
:Analys av och reflektion över etiska frågor utifrån elevernas egna argument samt utifrån tolkningar inom religioner och andra livsåskådningar och utifrån etiska modeller. Sådana frågor kan till exempel handla om frihet, rättvisa och solidaritet. ''(4 lektioner)''
:Namn och läge på platser och regioner som är relevanta för studierna av geografiska förhållanden, mönster, processer och hållbarhetsfrågor. (Asien och Antarktis) ''(5 lektioner)''
+
:Samtal om och reflektion över livsfrågor utifrån elevernas egna tankar samt utifrån tolkningar inom religioner och andra livsåskådningar. Sådana frågor kan till exempel handla om identitet, kärlek, sexualitet och meningen med livet. ''(4 lektioner)''
 
<hr>
 
<hr>
'''GE - Kunskapskrav, utan värdeord, matris enligt Grundskoleboken:'''
+
'''RE - Kunskapskrav, utan värdeord, matris enligt Grundskoleboken:'''
  
 
KK1
 
KK1
Eleven visar [...] kunskaper om geografiska förhållanden, mönster och processer.
+
Eleven visar [...] kunskaper om religioner och andra livsåskådningar.
  
 
KK2
 
KK2
Eleven för [...] resonemang om orsaker till geografiska mönster och processer samt om deras  konsekvenser för människa, samhälle och natur.  
+
Eleven för [...] resonemang om likheter och skillnader i centrala tankegångar och religiösa praktiker mellan och inom olika religioner samt om vad religion och livsåskådning kan betyda för människor.
  
 
KK3
 
KK3
Eleven visar även [...] kunskaper om namn och lägen på relevanta platser och regioner i olika delar av världen.
+
Eleven för [...] resonemang om frågor som rör relationen mellan religion och samhälle utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  
 
KK4
 
KK4
Eleven visar [...] kunskaper om miljö- och utvecklingsfrågor.
+
Eleven för [...] resonemang om etik, moraliska frågor och livsfrågor utifrån olika perspektiv.  
 
 
KK5
 
Eleven för också [...] resonemang om åtgärder för att främja hållbar utveckling utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv.
 
 
 
KK6
 
Eleven använder geografins metoder och verktyg på ett [...] sätt för att utifrån geografiska frågor beskriva och analysera förhållanden på olika platser och i olika regioner.
 
 
</div><!--CELL 2 -->
 
</div><!--CELL 2 -->
 
</div>
 
</div>

Nuvarande version från 14 augusti 2020 kl. 15.38

Årshjul enligt 2011/18 års CI

År 7

(Tyngdpunkt på medmänsklighet och forntida religioner)
(Begrepp)
Riter och traditioner, och hur de formar en identitet
Hur religionen formar en livsstil
Religionens roll i samhället/konflikter
Religionens förändring över tid
Etiska begrepp i religionen kopplat till mänskliga rättigheter


År 8

(Tyngdpunkt på likheter och skillnader i de abrahamitiska religionerna)
Bibeln
Abrahamitiska religionernas gemensamma historia
Kristendomens grenar
Kristendomen i Sverige
Religionskonflikter, sexualitet och jämställdhet
Livsfrågor i religion och populärkultur


År 9

(Tyngdpunkt på österländska religionerna samt sekularisering kontra nyandlighet)
Världsreligionerna: historia/tankegångar/urkunder
Etik och moraliska dilemman
Tolkning och bruk av religion i dagens samhället
Människosynen i olika religioner
Nya religiösa rörelser
Sekulära rörelser som Humanism

KK1 Eleven har [...] kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att [...] centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.

KK2 Dessutom för eleven [...] resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.

KK3 Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva [...] samband med [...] underbyggda resonemang.

KK4 Eleven kan också föra [...] resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som [...] för resonemanget framåt.

KK5 Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra [...] underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett […] fungerande sätt.

KK6 Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i [...] fungerande sätt samt för [...] underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Årshjul enligt 2021 års CI

År 7

(Tyngdpunkt på medmänsklighet och forntida religioner)
Likheter och skillnader i religiösa tolkningar och praktiker mellan och inom olika religioner. Huvudinriktningar inom kristendom och andra religioner. (4 lektioner)
Religionernas uppkomst, spridning och geografiska utbredning i dag. (10 lektioner, religionshistoria)
Vad religion och livsåskådning kan betyda för människors behov av mening, gemenskap, identitet och förståelse av omvärlden. (6 lektioner)
Tolkning av och samtal om religiös och livsåskådningsmässig symbolik och mening i Bibeln och andra religiösa urkunder, samt i ritualer och estetiska uttryck.(5 lektioner)


År 8

(Tyngdpunkt på likheter och skillnader i de abrahamitiska religionerna)
Centrala tankegångar inom kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism. (4 lektioner)
Religionernas uppkomst, spridning och geografiska utbredning i dag. (1 lektion)
Likheter och skillnader i religiösa tolkningar och praktiker mellan och inom olika religioner. Huvudinriktningar inom kristendom och andra religioner. (9 lektioner, 3/abrahamitisk)
Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering i det svenska samhället. Religionens betydelse i samhället i Sverige jämfört med några andra delar av världen. (4 lektioner)
Kritisk granskning av hur religion och religiositet framställs och representeras på olika sätt i media och i andra sammanhang och hur det kan påverka individer och samhället i stort. (3 lektioner)
Konflikter och samförstånd mellan olika religiösa och olika sekulära synsätt, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på kvinnors och mäns roller. (4 lektioner)


År 9

(Tyngdpunkt på österländska religionerna samt sekularisering kontra nyandlighet)
Centrala tankegångar inom kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism. (7 lektioner 3/hinduism/buddhism + 1 övriga som jainism/sikhism)
Orientering om sekulära livsåskådningar och livshållningar, till exempel humanism och ateism. (4 lektioner)
Grundprinciper inom några etiska modeller, till exempel konsekvensetik och pliktetik. (6 lektioner)
Analys av och reflektion över etiska frågor utifrån elevernas egna argument samt utifrån tolkningar inom religioner och andra livsåskådningar och utifrån etiska modeller. Sådana frågor kan till exempel handla om frihet, rättvisa och solidaritet. (4 lektioner)
Samtal om och reflektion över livsfrågor utifrån elevernas egna tankar samt utifrån tolkningar inom religioner och andra livsåskådningar. Sådana frågor kan till exempel handla om identitet, kärlek, sexualitet och meningen med livet. (4 lektioner)

RE - Kunskapskrav, utan värdeord, matris enligt Grundskoleboken:

KK1 Eleven visar [...] kunskaper om religioner och andra livsåskådningar.

KK2 Eleven för [...] resonemang om likheter och skillnader i centrala tankegångar och religiösa praktiker mellan och inom olika religioner samt om vad religion och livsåskådning kan betyda för människor.

KK3 Eleven för [...] resonemang om frågor som rör relationen mellan religion och samhälle utifrån ett kritiskt förhållningssätt.

KK4 Eleven för [...] resonemang om etik, moraliska frågor och livsfrågor utifrån olika perspektiv.