Åtgärder

Kunskapskrav utan värdeord för SO-ämnena 7-9 enligt LGR11

Från Skolbok

Matris/upplägg i olika krav enligt Unikum

SH - Kunskapskrav, utan värdeord:

KK1 - (Samhällsstrukturer) Eleven har [...] kunskaper om olika samhällsstrukturer.

KK2 - (Undersöka strukturer i samhället) Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då [...] samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

KK3 - (Använda begrepp) I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett [...] fungerande sätt.

KK4 - (Påverka och påverkas) Eleven kan föra [...] resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då [...] samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

KK5 - (Undersöka samhällsfrågor) Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då [...] samband med [...] underbyggda resonemang.

KK6 - (Värdera och uttrycka ståndpunkter) Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med [...] resonemang och [...] underbyggda argument och kan då [...] växla mellan olika perspektiv.

KK7 - (Mänskliga rättigheter) Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.

KK8 - (Minoriteters särställning och rättigheter) Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.

KK9 - (Demokrati) Eleven har [...] kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra [...] resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

KK10 - (Information och källor) Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett [...] fungerande sätt och för [...] underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.


HI - Kunskapskrav, utan värdeord:

KK1: (Tidsperioder) Eleven har [...] kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

KK2: (Samhällsförändringar, levnadsvillkor och handlingar) Eleven visar det genom att föra [...] underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.

KK3: (Villkor och värderingar) Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

KK4: (Undersöka utvecklingslinjer) Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då [...] samband mellan olika tidsperioder.

KK5: (Fortsätta utvecklingslinjer) Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med [...] underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

KK6: (Använda källmaterial) Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra [...] underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då [...] underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

KK7: (Historians användning) Eleven kan föra [...] underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.

KK8: (Historiska begrepp) I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett [...] fungerande sätt.


RE - Kunskapskrav, utan värdeord:

KK1: Eleven har [...] kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att [...] centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.

KK2: Dessutom för eleven [...] resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.

KK3: Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva [...] samband med [...] underbyggda resonemang.

KK4: Eleven kan också föra [...] resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som [...] för resonemanget framåt.

KK5: Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra [...] underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett […] fungerande sätt.

KK6: Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i [...] fungerande sätt samt för [...] underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.