Åtgärder

Induskulturen (Flodkultur)

Från Skolbok

Version från den 14 september 2023 kl. 06.34 av Ingemar (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)

(Passar för högstadiet)

Järnvägsarbete.

Bild från 1895 på järnvägsbygge i Indien.


Induskulturen hade fallit i glömska och var helt okänd för oss i Europa fram till 1850 talet. Då byggde engelsmännen en järnväg i området. Byggarbetarna sökte efter stenar att lägga under rälsen så att den skulle ligga stadigt och hittade en stor kulle fylld med tegel vid byn Harappa. Arbetarna hämtade stenar från kullen till bygget och de räckte för att bygga 10 mil järnväg. På det sättet förstördes möjligheterna att gräva ut den forntida staden som var över 4500 år gammal för all framtid. Först under 1900 talet började arkeologer undersöka det som var kvar av Harappa och många andra liknande kullar längs Indusdalen och då insåg de att det funnits en flodkultur där, fullt jämförbar med Mesopotamiens, Egyptens eller Kinas flodkulturer.


Bakgrund

Det viktigaste området för Induskulturen.

Det viktigaste området för Induskulturen.

När klimatet ändrades efter senaste istiden blev det varmare och torrare i det område där floden Indus rinner fram i nutid. Folkgrupper som vandrat omkring fick svårare och svårare att klara sig i det allt torrare klimatet och istället blev de bofasta längs Indusfloden. Jordbruket är ett av jordens äldsta och det finns spår av att bönder odlat korn redan 7000 f.kr. De hade kor som husdjur, men inga får eller getter. 4000 f.kr började krukmakare forma krukor med drejskivor, så hjulet måste ha varit uppfunnet då. Den viktigaste perioden för Induskulturen var dock mellan 2400-1800 f.kr. Då växte hela städer upp på olika platser längs Indusfloden. Städerna hade en gemensam kultur. Det verkar som om alla städerna tillhörde samma folk trots att det ibland är 100 mil mellan städerna. Städerna växte fram så fort i historien, och var så lika varandra, att många forskare tror att det var ett helt nytt folk som invandrat till Indusdalen som byggde städerna.


Gemensamma drag

Det som är gemensamt för samtliga städer är:

  • De byggde städerna efter en plan, till skillnad från när en by växer sig större och större och slutligen blir en stad. En planerad stad har gator i ett rutnät medan en stad som sakta växer sig stor får gatorna i ett oregelbundet mönster.
  • Ekonomin byggde på jordbruk längs floden.
  • Skriftspråket består av bilder och är gemensamt för alla städerna.
  • Handelsmännen var den viktigaste samhällklassen.
  • Samhället verkar ha varit ekonomiskt jämlikt.
  • De hade samma religion, en naturreligion.
  • De gjorde redskap, verktyg och vapen av koppar och brons.
  • Vi vet inte säkert varför städerna gick under.


Städerna och husen

Prästkungen.

Prästkungen från Mohenjo Daro.

Städerna byggdes efter en plan. Varje stad bestod av två delar, en del där de byggde bostäderna och en del med ett område som hade stora byggnader. Vad byggnaderna hade för funktion är okänt. De kan ha haft en krigisk funktion som fort, eller en fredlig funktion som tempel eller sädesmagasin. Husen byggdes av soltorkat tegel. I en del städer byggdes avloppssystem vilket gjorde att de hade rinnande vatten och vatten till badkar inomhus och t.o.m. vattentoaletter. Det gav en bekvämlighet som det skulle dröja flera tusen år innan vi hade i Europa.

Något som inte hittats i städerna är palats, slott eller andra byggnader som rika människor bygger. Tvärtom verkar alla bostadshus vara byggda på ungefär samma sätt. Detta tyder på att befolkningen var ekonomiskt jämlik i städerna. Ingen var rikare än någon annan.


Jordbruket

Till skillnad från de andra flodkulturerna som hade konstbevattning finns inga spår av bevattningskanaler längs Indus. Däremot byggdes dammar där vatten från monsunregnen sparades. Bönderna hade tillgång till plogar som troligen drogs av oxar. Jordbruket måste ha varit rätt effektivt eftersom de kunde försörja städer där det troligen bodde över 30 000 personer.


Transport och handel

Oxdragen vagn.

Modell av oxdragen vagn, Induskulturen

Arkeologerna har hittat leksaker av kärror med hästar eller oxar framför så vi vet att de kände till hjulet och även hur de utnyttjade dragdjur. Det finns inte mycket berg i området. Antagligen var oxdragna vagnar varit ett bekvämt sätt att ta sig fram på. Troligen hade de båtar de kunde färdas med längs floden. Sumeriska föremål har hittats längs Indus och föremål från Indus har hittats i Sumer så forskarna vet att någon form av handel förekommit mellan dessa stormakter. Vem som seglade skeppen, och hur skeppen såg ut, är däremot okänt. Monsunvindarna är dock tacksamma för handel eftersom det blåser från Sumer mot Indus halva året och sedan byter vinden riktning och blåser från Indus mot Sumer resten av året. Det var inte svårt att segla mellan länderna med stora fartyg, bara handelsmännen var beredd att vänta upp till ett halvår innan de kunde segla hem igen.


Skriftspråket

Shiva Pashupati.jpg

Den behornade guden, vanlig i gamla religioner

Lersigill med olika tecken och bilder har hittats på olika platser så vi vet att folket längs Indusdalen hade ett gemensamt skriftspråk. Det är dock ingen som lyckats tyda vad de olika bilderna betyder så vi kan inte läsa texterna. En orsak är att för få sigill hittats. Den längsta texten som hittats är bara 26 tecken lång. De tecken som trots allt har lyckats tydas är de som man kan lista ut vad de föreställer, som : kvinna, präst och fisk. En annan text som tolkats lyder ”Kvinna given till den heliga gröna stjärnan”. Den gröna stjärnan är egentligen planeten Merkurius så den kände de tydligen till. Annars vet vi inte ens vad de olika städerna hette på ursprungsspråket. De namn städerna har idag är namn som de fått av nutida människor. Staden Mohenjo-Daro har till exempel ett namn som egentligen betyder ”De dödas kulle”.


Religionen

Det verkar som att en kvinnlig fruktbarhetsgudinna varit deras viktigaste gudom, till skillnad från många andra folk som hade solen som sin viktigaste gud. D verkar ha trott på en behornad gud, eftersom bilder på en behornad gud finns på många lersigill. En liknande behornad gud finns även avbildad på många andra platser i Asien och Europa. På många heliga platser finns ”svastikor”, eller solkors, inhuggna. Det visar att solen ändå var betydelsefull och dyrkades. I många städer fanns stora bassänger så vi kan anta att vatten var heligt på något vis för dem. På flera platser i städerna har arkeologer hittat altare där offer bränts, så vi kan också anta att elden var helig för dem. Annars vet vi inte mycket om deras gudavärld.

När människorna i Indusdalen dog begravdes de i enkla gravar utan några direkta smycken eller andra gravgåvor med sig, något som bidragit till att vi vet så litet om folket.

Dancing Girl of Mohenjo-daro.jpg

(Danserska i brons från Mohenjo-Daro, 2500 f.kr.)


Undergången

Ingen vet säkert vad som hände, men efter drygt 700 år, kring 1800 f.kr. flyttade folket ut ur städerna. De som levde kvar verkar ha lidit av undernäring, av deras skelett att döma. Det finns flera olika teorier till undergången:


Erövrarna

Ett folk har anfallit städerna. Det anfallande folket var nomader och plundrade städerna utan intresse för att bosätta sig där efter erövringen. Därför lämnades städerna tomma.


Klimatförändringen

Runt 1800 f.kr. Blev klimatet kallare och torrare i Indusdalen vilket kan ha påverkat hur floderna rann. Det kan t.o.m. Ha varit så att det förekommit jordbävningar som gjort att floden ändrat sitt lopp och det inte varit möjligt att odla mat i närheten av städerna längre. Istället för att svälta ihjäl har befolkningen flyttat, utan att bygga nya städer.


Nomaderna

Camels are bred by Cholistani people which they sell for business, transportation, sacrifice and meat.jpg

Nomader i Pakistan, nutid

Det kallare och torrare klimatet gav så små skördar att befolkningen inte längre kunde föda städernas befolkning. Däremot räckte växtligheten för att de skulle kunna ta sina kor och vandra omkring med dem. När gräset betats av på en plats har de vandrat vidare till nästa plats med färskt gräs. På det sättet kan hela befolkningen ha överlevt men det sättet att leva lämnar inga spår efter sig som arkeologerna kan hitta så därför verkar det som om hela stadsbefolkningar försvunnit. Det skulle dessutom kunna förklara varför kor är heliga i Indien, eftersom nomader skulle svälta ihjäl utan sina kor.


Saraswatiteorin

Ganges-river-dolphins.jpg

Gangesdelfin

Forskare har funnit rester av en annan flod, Saraswati (eller Saraswati-Ghaggar-Hakra), som rann öster om Indus nuvarande läge. En teori är att Saraswati torkade ur genom att floden började rinna till Ganges istället och folken som bodde längs Saraswati flyttade österut till det som numera är Ganges dalgång. Tiden gick och något annat fick floden att dela sig och börja flyta genom Indusdalen igen men nu fick den namnet Indus. Det folk som flyttade till Ganges flyttade inte tillbaka utan Indusflodens stränder befolkades med andra människor. DNA tester på floddelfiner som lever i Ganges och Indus visar att de är så nära släkt att de borde ha simmat i samma flod för inte alltför många generationer sedan.


Arierna

IE expansion.png

Indoeuropeerna/ariernas spridning

I gamla historieböcker står det ibland att ett indoeuropeiskt folk som heter arier kom norrifrån och erövrade det som numera är Indien och Pakistan. Det är den teori som varit den mest kända under 1800- och 1900-talet. Nutida forskning, framförallt inom DNA-forskningen, har andra förklaringar. Det kan vara så att folk som handlat med arierna också handlat med folken längs Indus så att idéer och föremål från arierna lämnat spår i Induskulturen utan att arierna någonsin var där.

Det som är säkert är att många olika grupper i dagens Indien gärna vill att den högstående Induskulturen tillsammans med arierna är just deras förfäder. Några forskare i Indien hävdar bestämt att alla Indoeuropeiska folk som även befolkade Europa och Asien ursprungligen kom från Indusdalen och att Induskulturen är ariernas. Det har varit så viktigt att ha arier som urfäder att till och med nazisterna försökte bevisa att arierna var blonda, blåögda och förfäder till germanerna. Men all modern forskning visar att arierna såg ut ungefär som folk från Iran gör i nutid.

Den mest accepterade teorin om ariernas ursprung är att de kom från slätterna norr om Svarta havet och spred sig både mot Europa och mot Indien, fast i ett senare skede än när Induskulturen var som mäktigast. Ariska folkgrupper var med och befolkade Indien, men då var städerna med Induskulturens människor ödelagda sedan länge.

Der Deutsche Student.jpg Fil:Beauty Girl Surprise.jpg

Enligt nazisterna var en riktig arier blond och blåögd (se propagandabilden till vänster) men i verkligheten bör de ha sett ut som folket i norra Indien

300px 300px

Sydindier (dravidisk) till vänster, nordindisk (arisk) till höger


Källor

Bra böckers encyklopedi om människans historia, band 5, 1994. ISBN 91-7133-171-9

Levande historia NoK Sol 3000 2001, ISBN 91-27-75917-2

http://www.harappa.com/har/indus-saraswati.html

http://sv.wikipedia.org/wiki/Induskulturen

Bildkällor

Alla bilder från Wikimedia Commons.


Åter till historiebokens register,

Åter till religionsbokens register,