Åtgärder

Skillnad mellan versioner av "Geografi, planering 7-9 enligt lgr 11 och 2021 års läroplan"

Från Skolbok

m
m
Rad 47: Rad 47:
 
:Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 
:Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  
 +
 +
Geografiska förhållanden, mönster och processer
 +
- Jordens endogena och exogena processer, samt hur dessa formar och förändrar
 +
landskapet.
 +
- Rumslig utbredning av sårbara platser på jorden, till exempel områden som riskerar att
 +
återkommande drabbas av översvämningar, torka eller jordbävningar. Hur
 +
samhällsplanering och människans verksamheter påverkar sårbarhet och hur risker kan
 +
förebyggas.
 +
- Globala produktions- och konsumtionsmönster samt flöden av varor och tjänster.
 +
- Orsaker till och konsekvenser av demografiska mönster och förändringar;
 +
befolkningsfördelning, befolkningsutveckling, migrationsmönster och urbanisering.
 +
- Namn och läge på platser och regioner som är relevanta för studierna av geografiska
 +
förhållanden, mönster, processer och hållbarhetsfrågor.
 +
Hållbar utveckling
 +
- Vad klimat är och faktorer som påverkar klimatet. Människans påverkan på klimatet och
 +
konsekvenser av klimatförändringar för människa, samhälle och natur i olika delar av
 +
världen.
 +
- Människors tillgång till och användning av förnybara och icke-förnybara naturresurser och
 +
hur det påverkar människans livsmiljöer. Intressekonflikter kring naturresurser.
 +
- Samband mellan ekonomisk och social levnadsstandard och faktorer som demografi,
 +
utbildning och naturresurser.
 +
- Lokalt, regionalt och globalt arbete för att främja hållbar utveckling.
 +
Geografins metoder och verktyg
 +
- Digitala och analoga kartors uppbyggnad samt olika kartprojektioner och deras
 +
egenskaper. Geografiska informationssystem (GIS) och exempel på hur de används i
 +
samhället.
 +
- Beskrivningar och analyser av platser och regioner med hjälp av kartor, enkla former av
 +
GIS, fältstudier och andra geografiska källor, metoder, verktyg och begrepp.
 
</div><!--CELL 2 -->
 
</div><!--CELL 2 -->
 
</div>
 
</div>
  
 
[[Kategori:Geografi]]
 
[[Kategori:Geografi]]

Versionen från 20 maj 2020 kl. 10.56

Årshjul enligt 2018 års CI

År 7

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.


År 8

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.


År 9

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark. (inkl. landgrabbing och de sju odlingssätten)
Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.

Årshjul enligt 2021 års CI

År 7

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.


År 8

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.


År 9

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.


Geografiska förhållanden, mönster och processer - Jordens endogena och exogena processer, samt hur dessa formar och förändrar landskapet. - Rumslig utbredning av sårbara platser på jorden, till exempel områden som riskerar att återkommande drabbas av översvämningar, torka eller jordbävningar. Hur samhällsplanering och människans verksamheter påverkar sårbarhet och hur risker kan förebyggas. - Globala produktions- och konsumtionsmönster samt flöden av varor och tjänster. - Orsaker till och konsekvenser av demografiska mönster och förändringar; befolkningsfördelning, befolkningsutveckling, migrationsmönster och urbanisering. - Namn och läge på platser och regioner som är relevanta för studierna av geografiska förhållanden, mönster, processer och hållbarhetsfrågor. Hållbar utveckling - Vad klimat är och faktorer som påverkar klimatet. Människans påverkan på klimatet och konsekvenser av klimatförändringar för människa, samhälle och natur i olika delar av världen. - Människors tillgång till och användning av förnybara och icke-förnybara naturresurser och hur det påverkar människans livsmiljöer. Intressekonflikter kring naturresurser. - Samband mellan ekonomisk och social levnadsstandard och faktorer som demografi, utbildning och naturresurser. - Lokalt, regionalt och globalt arbete för att främja hållbar utveckling. Geografins metoder och verktyg - Digitala och analoga kartors uppbyggnad samt olika kartprojektioner och deras egenskaper. Geografiska informationssystem (GIS) och exempel på hur de används i samhället. - Beskrivningar och analyser av platser och regioner med hjälp av kartor, enkla former av GIS, fältstudier och andra geografiska källor, metoder, verktyg och begrepp.